Antarjaala par saaihtya peimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pa\P#

05.23.2006

 

nyyaak| m AiBanava AnBitaya  ka ivamacana


ica<a m  baa s da- AiBanava oKla, Anpa Baagva, BaartaBPaNa itavaarI ]v Da rivandRnaaYa paDa

25 maac 2006, nyyaak|,syKta rajya Amirka,

             AiBanava oKla kavya sklana AiBanava AnBitaya  ka ivamacana tarPIya idI saimaita tatvaaZaana m nyyaak| isYata satyanaarayaNa midr saBaagaar m ikyaa gayaa_ pstak ka ivamacana saimaita saicava OI Anpa Baagva, BaartaIya ss=ita ]v ioaxaa kaqnsala OI rivandRnaaYa paDa ]v vygyakar OI BaartaBPaNa itavaarI kr kmala Vara spanna Aa_ ivamacana qparta OI Anpa Baagva n  AiBanava kI kivataaA k kiva sammlanaIya papara k pnasYaipata krn vaalaa bataayaa_ qnhn yah BaI kha ik mca par Anagla c@l snaan ka samaJataa AiBanava k nah krnaa pataa yahI qsakI oaiKta _ qnhn Aag kha ik AiBanava kI kivataaA m  hasya taYaa jaIvana mlya ka ]k saamjasya San k imalataa taYaa spPaNa kI iP@ s sarla BaaPaa m ilaSaI rcana pan baad kBaI ta iSalaiSalaa kr san ka mana  krtaa ta kBaI mana hkr ivacaar pa@la par ikta oabd k dn ka_ OI paDa n pstak pkaoana par AiBanava k oBakamanaa d taYaa BaivaPya m Ar BaI sklana pkaioata hn kI Aaoaa jataa_ OI BaartaBPaNa n svay k AiBanava kI kivataaA ka baa posak batalaayaa taYaa pstak pkaoana par AiBanava k ApanaI oBakamanaa d_

             'tarPIya idI saimaita', nyyaak| oaaSaa AZyaxa OI or bahar ish n AiBanava k Zanyavaad t ] kha ik sahja hasya oala icat AiBanava n ApanaI kivataaA maaZyama s Ank OtaaA mana m zar banaayaa _ }sa Avasar par balat ] AiBanava n kha ik yah qnaka saBaagya ik qnakI pstak ka ivamacana s paiva<a sYaana par h rha _ qnhn yah BaI Aaoaa jataa ik Anya yvaa kivaya k BaI saimaita  kI Ar s vahI snh Ar samaYna papta hgaa ja ik qn papta Aa _

       'AiBanava AnBitaya' m AiBanava kI ivaivaZa Baava par ilaSaI rcanaaA ka samaagama San k imalataa _ pstak ka paBa raP BaiKta kI Baavanaa s Ata pta kivataaA s htaa _ dha, gajala, Cnd Aaid k samaaihta krtaI pstak ta m ivao& hasya kI rcanaaA k sYaana idyaa gayaa _ paaNDuilapaI pkaoana, idllaI, Vara pkaioata pstak ka mlya 150 wpa] _ pstak lpa par Da. bjndR AvasYaI,  sama #ar, qdya ptaapa ish, Da. Aoak ca+Zar, Da. snaIla jagaI taYaa pvaINa oKla ivacaar id] ga] _ AiBanava ka naama ipaCl C samaya s na paII Atyta sBaavanaaoaIla kivaya m ilayaa jaa rha _ oa-ivaoa Ank mca par kavya paa# kr c AiBanava Baarta ]k pitaiP#ta saa@vyar pitaP#ana m AiBaytaa pad par kayrta _

        ivamacana qparta bacca n gaaga kay+ma pastta ikyaa taYaa hlaI kiva sammlana ka Aayajana ikyaa gayaa ijasam Da. laxmana #ar, Anpa Baagva, Da. janaa sZaIr, vaI naagaranaI, ramabaab gatama, ib Agvaala, Aoak vyaasa, AiBanava oKla samta Ank kivaya n ApanaI kivata snaa_ kay+ma ka scaalana Aoak ish ]v ranaI sairtaa n ikyaa_ 

          Xatavya ik AiBanava oKla, Anpa Baagva ]v BaartaBPaNa itavaarI kI rcanaa AnBita ]v AiBavyaiKta par paI jaa saktaI _