Antarjaala par saaihtya pmaya> kI ivaOama sYalaI

mSya pP#

02.21.2005

 

iVtaIya sag - ivakasa

4

 

y khn k samavayask
    Anaigana saiSaya Ya_
        Ansyaa-ipyamvada Aita
            ipya sailaya Ya__
                Ansyaa Agjaa Ar
                    Anjaa ipyamvada _
                        baI gBaIr Ar C@I
                            YaI mSar savda__

 
  yaYaaoaKya hr pala malayaja-
    saI sga bahtaI Ya_
        Sla Slata, SaataI-paIta,
            sa,   jagataI Ya__
                taIna ]kpaNa <aya tanavata`
                    sga rhtaI Ya_
                        lagataa, maana ga-laxmaI
                            sarsvataI Ya__

 

 
kBaI Avaak` Ananta vyama k,
    inainmPa-saI inahartaI_
payad m banataI Aa=itaya,
    ica<a-flak par qtaartaI_

 

  pca mahayaXa m pa YaI,
    ivanamtaa kI lavaarI_
YaI samicata vyavahar-pvaINaa,
    oantalaa sabakI pyaarI__
Xaana-km-Acnaa-<ayaI kI,
    paavana pNya i<apaYagaa YaI_
naIita-oaas<a kI Xaataa, sapana
    m BaI nah ivapaYagaa YaI_
 
  Aay qBarn lagaI vaxa par,
Acala lagaa sarkn_
Aanana kI AwNaaBaa YaI,
ASa m lagaI camakn__
lajjaa AaBPaNa ZaarNa,
krn lagaI capalataa_
kh va+ santilata kh,
h calaI ApaIna vap-lataa__
 
  lagaa Slan bacapana vaya ,
sga m ASa-imacalaI_
lagaI ikoaravasYaa krn,
rh-rh na i##laI__
qgan lag sap i<avalaI s,
gaita m gaja kI Cayaa_
navala ga l sajan lagaI,
oana kI sndr kayaa__
 
  lag @n gD`De-giyaa,
giyaa-saI sacaataI_
bacapana k yavana Agana
m YaI SataI jaataI__
kBaI-kBaI zaN@ inahartaI
YaI inaja k dpNa m_
irsa krtaI, rIJataI, SaIJataI,
lajaa vayaakPNa m__
 
~t - samainvataa -samaataa,
                pacaI vaya-sainZa-hrI par_
banaI ikoarI "canavaN,
                pakr  kama-hrI-kr__
   
mga-nayanaI yaI, ipak-vacanaI YaI_
baailaka nah ivaZ-vadnaI YaI__
 
  lagataa maana riva-rioma-raioa,
rmaNaIk Wpa rSa Aa YaI_
AYavaa mayk kI manaharI,
m͙ mjlataa msaka YaI_
mana-hrNaI YaI, dRuta hirNaI YaI_
baailaka nah ivaZ-vadnaI YaI__
 
  mSa par smana kI sndrtaa,
tana m candna-saI sriBa basaI_
nayana m Anpama AakPNa,
AZar par oaiBata idvya saI__
ipya nailanaI  YaI, ik kmailanaI YaI_
baailaka nah ivaZ-vadnaI YaI__
 
  vaaNaI m parBta pNya-vaasa,
svar m pairpirta maZirmataa_
icatava m ccalataa scaaw,
gaita m mayr kI dRuta xamataa__
inaJrNaI YaI, rita-tarNaI YaI_
baailaka nah ivaZ-vadnaI YaI__