Antarjaala par saaihtya pmaya> kI ivaOama sYalaI

mSya pP#

02.06.2005

 

pYama sag - qdya

10

idyaa Dala paga m pna: paYnaa kI_
ilaya glaaina, ~iPa s xamaa-yaacanaa kI_
"mJ AaXaa , blaat Amarpaita",
ivada t Aivalamba AByaYnaa kI__

 

kha ~iPa n h ca qdasa_
"na C ioao m paasa_
kr Aba AiZak na AaEr ivanaaoa,
Dalaa santaita-mah ka paaoa__

   
 

na }sa knyaa ka k dPa_
saBaI ioao ht inad|Pa_
dPa hma dna ka Aivavaad,"
vacana bal rajaiP sarPa__

 

 

  "pYama l jaaA Apan saaYa_
kr paalana }saka idna-rata_
samasyaa hla hgaI Aivalamba,
samaya ht lamb haYa__

inaBaakr jananaI ka daiyatva_
mna! kr }s mamatva_
banaaA paUN maanavaI pNya,
Bal hI na sak AmarTva__

 

 

 

 
ikyaa tman jazanya paapa_
sahgaI tma BaIPaNa santaapa_
Agar paalana na ikyaa ina|oa,
Apsa! gaa AiBaoaapa__"
 
    ilayaa jaba kr m ~iPa n Aapa_
n<a maUMd krn k jaapa_
igar paI carNa m krba&,
"xamaa kr mJak inaPpaapa__

na Bagavana`! mJak AiBaoaapa_
kWMgaI AaEr na AiZak plaapa_
}s l jaataI m saaYa,"
q#ayaa ioao Aivalamba Apaapa__

   
 

mnaka n kI ca na r_
baailaka k AaMcala s zr_
q calaI trta svag kI Ar,
ilayaa kaEioak n Aanana fer__

 
   

}Zar mina, mazavaa ka Aa>tak_
qZar mamataa-paUirta Yaa k_
sacakr ygala paxa kI baata,
na h paa mnaka inaooa>k__

 

"maanava-staa ka iksa pkar sah svag pvoa h_
iksa BaaMita paUN pSar tapasvaI ka ki#na Aaoa h_
vaatsalya }sa pYama AnBava ka na :Sa BaI loa h,
kTvya-paalana AaEr mamataa m na icata Kloa h__"

Saa tapavana maailanaI-ta@ par tapasvaI kNva ka_
Yaa naama jahaM na paapa ka, Yaa vaasa vala pNya ka_
Ad`Bta ihmaacala-pa>gaNa m oaainta ka Avataar-saa,
Cla-C klaahla-rihta-saa p=ita sPamaagaar-saa__

basataI jahaM hr {dya m saaEhadR|taa, sad`Baavanaa_
nar-naairyaaM krt jahaM Aado jaIvana-saaZanaa_
AaEday-oicataa-pemamaya ~iPa kNva kwNaagaar ,
AayTva kI, manjaTva kI pitamaUiT hI saakar __

 

   

vaataavarNa sndr sSad
Aita svasYa AarNya ka_
sacaa -- samaipta kNva k,
kr smana laavaNya ka__

   
  yah saca, AaOma inak@,
sair maailanaI taIr par_
navajaata ioao k C,
mana m paIr, ga m naIr Bar__
 
   

qtaI Aakaoa m,
pacaI plak AmaravataI_
svaagata ikyaa sr-raja n,
kr prs=ta, kh yaoavataI__

bal - "Amar h mnaka tma,
midnaI-Aakaoa m_
qpamaa banagaI Wpa kI,
saaEndy }itahasa m__
   
 

jaba tak calgaa naama
ivaovaaima<a ka sa>saar m_
tma BaI rhgaI smarNa sabak,
Wpa-rita-O>gaar m__

 

 

 

 

 

k pwPa BaU par na, sa>yama-
dp, Aba kr paa]gaa_
k na ritaijata, naairijata
AaE' kamaijata` khlaa]gaa__"

 

}Zar sacat rh-rh mana m,
                       minavar ivaovaaima<a_
Bagavana`! Kya idSaa r h,
                     laIlaa parma vaica<a__
Akar Yaa mJak inaja
              sa>yama par, Agama AgaaZa_
iknt nahI> YaI mana m m,
                   kBaI svag kI saaZa__
Aba na kWMgaa kBaI gav
                   sa>yama par Apan BaUla_
naair pgaita kI parma perNaa,
                      naair patana kI maUla_
Bagavaad kI mga-marIicaka,
                sakla :Sa ka byaaja_
Aatma-Xaana paavana paYa par,
                    igartaI banakr gaaja__
Bagavaad }indRya ivaPaya ka
                 ivaPamaya ivaova ivaoaala_
t Asa vdnaa jaIva
                    k, Baga vyaala__
mmxA ka Zyya nahI>
                  mamataa, maayaa ka mah_
Bagavaad vala satata`
                      }indRya ka ivadRh__
Bagavaad saI paavak ,
                   ja na kBaI h oaanta_
ijatanaa qdr Bar }saka, yah
                     qtanaI r Aoaanta__
maar maar kI baI Bayaanak,
                            rh maar s r_
nahI> Ctaa iksaI jaIva k,
                     kama sada Aita +Ur_
Anoaasana-paYa hI Oeyaskr,
                      hr manPya ka ima<a_
yaga-BP@ bana jaataa jaga m
                  Apanaa svaya> Aima<a__"

 

h@a AavarNa n<a s, Aa dp ka Anta_
ivaovaaima<a ] ivakla, yah Kyaa Aa Ananta!
yah Kyaa Aa Ananta, iksa tarh mana samaJaa<
ApanaI Sa bH-isai& s pina paa_

bala-ivavk , bi& s, hr AXana za@a
pBa! tapasyaa-Ba>ga s baaZaa kama h@a__

 

vara@ oaicapaita ka samaJ
                          hr PaD`yan<a ivaica<a_
r kr idyaa manmaYa maYa mana,
                         Antasa` Aa paiva<a_

kr sa>klpa A@ icata m,
                           BaUla ivagata ica<a_
] pcaND tapasyaa rta,
                       pina pina ivaovaaima<a__