Antarjaala par saaihtya pmaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pP#

01.17.2005

 

pYama sag - qdya

9

pak pava ~iPa pna: y ivanaya kI_
"nah paapa pB! baata paavana pNaya kI_
pYama do m kr ckI Aatma-ApNa,
na pstaavanaa pBa! yah playa kI__"

 

tta h@ ga] ~iPa kmaNDla q#ayaa_
gamana t tatxaNa sabala paga baayaa_
kha mnaka n, "kh jaa r pB!"
idyaa oaanta qTar, na rmaNaI k Baayaa__

 

"DUba jaa m na t
    Baava-BaIn ga-Bvar m,
        }saila] tJa s bata hI
            r jaanaa caahtaa __

 
  y lahrt oa,
mza macalat SaND h jy_
AwNa ibandI,
sy ka Aalak pbala pcaND h jy_
nayana ka kajala,
zan iZayaar ka hI ta banakr_
ioaiYala krtaa inatya
syama A' ivavk Avyaaja sakr_

rma na jaa, Wpa! t
    Wpa kI isata cadnaI m,
        }saila] tJas bata hI,
            r jaanaa caahtaa __

 
  AZar kI msakana,
krtaI sada Aa=P@ mana k_
Aay kI yah baa,
krtaI sada hI BP@ tana k_
madBarI, madhoa,
matavaalaI matga-saI gaita manahr_
Bga krtaI ki#na
Anoaasana tapasvaI {dya ka var_

Sa naa jaa vaasanaa
    ivajana baIh-vana m,
        }saila] tJas bata hI,
            r jaanaa caahtaa __"

 
 

"{dya takr y na jaaA tapasvaI_
na mSa ma r jaaA manasvaI_
tmharI , tma ibana na m jaI sagaI,
mJ Ckr y na jaaA yaoasvaI__"

bi& javata`, sn Wpa svar_
banaI smita ivasmita kI Acaanak Zarhr_
macaI +ainta mana m madna-jvaar jaagaa,
ga] Bla yagoa qTar-ptyTar__

q#I mnaka, Dala dI baa-maalaa_
jagaI yaita-{dya m pbala kama-jvaalaa_
ba paga pNaya pYaktaa ima@a,
pYak` h@ ga par svata:  rmya baalaa__

"jagaakr pNaya-jvaala mata r jaaA,
inavdna k ~iPa, ipy! paasa AaA_
na zza@ na igaraA ivamala ivaZ-vadna par,
mJ paaoa m l {dya s lagaaA__

tmh n jagaayaa srita-Baava mana m_
tmh n basaayaa pNaya-gava mana m_
tmh n qgaayaa xZaa A' tPaa k,
idyaa tman ivaPaya-baaza mana m__

tmha ibanaa Aba nah rh sagaa_
tmha ivarh k nah sah sagaa_
sataaA na ibana vyaaja m {dya k,
manaIPaa ja, na C kh sagaa__

"na h vyag }tanaa, Zar ZaIr ~iPavar!
kr Aatma-syama {dya-va! pala-Bar_"
gayaa fnd m fMsa Ajaya baaza Aba ta
samaJa mnaka n kha msrakr__

"ghNa paaiNa kr l pYama va ivaiZavata`_
banaa l mJ Baaya jaba mahavta_
k kamanaa pN jaI Bar pna: pB,
kWM pN kTvya m BaI yaYaavata`__

Agar Bava Dala paa na Bagavana`!
k byaah ganZav mJas mahatmana!
Alkar vas<aaid kI na }cCa,
mJ dana isanr ka mahamana!"

paraijata ikyaa paapa n pNya pala m_
Aa asa ~iPa Atla Aatma-bala m_
ikyaa Baga n yaga k pad-ivamaid|ta,
saaZanaa xata pYamajanya Cla m__

 

na C kh sa Ar C kr na paa]_
}a-vyama m vaasanaa-mza Ca]_

ikyaa byaah ganZav ivaiZavata` Acaa,
gsYaaOma m pna: la@ Aa]__
inabaah parspar pNaya kI pYaa_
imalana-maga m Bar manarma pBaa_

tapavana banaa svag AmaravataI-saa,
samaya kI ioalaa par ilaSa nava kYaa__

gata imalana-yaaimanaI pata Aayaa_
bi& par oaaisaka pN maayaa_
rhI SlataI mnaka Sla inata nava,
magar gaaiZa-sta k nah cta Aayaa__

pNaya-ila krt sakla siZa ibasaarI_
inayaita n calaa] ivaioaPa paNaharI_
ban ]k A' ]k imala taIna Aivakla,
] mnaka Apala pava BaarI__

qBarn lag gaB icana tana m_
camakn lagaI Wpa-AaBaa vadna m_
AvaiZa v& hn lagaI qTarTar,
iCpaa] rhI mnaka Bd mana m__

Aa AacarNa iBanna vyavahar badlaa_
badlataa gayaa inatya +ma, pyaar badlaa_
baI maa<a svacCndtaa hr idoaa m,
nayaa ga l sav ssaar badlaa__

qpxaa-itarskar ~iPa sah na paa]_
ikyaa yatna iktanaa magar kh na paa]_
idyaa dp dampatya ka ta s<aI n,
ibanaa vyaG kr rPa ~iPa rh na paa]__

   
"AaBaasa h calaa mJak,
        hma saaYa nah cala paag__
 
  m pjaarI pacaI ka,
par tmak pyaar ptaIcaI s_
dixaNa tm rasa Aataa,
par mJ lagaava qdIcaI s_
        ivaparIta idoaaA pYaI,
        ]k paga na saaYa cala paag__
m yagaI , Anoaasak ,
svacCnd Baava Baat na mJ_
laya-taala-svar ka saaZak ,
mG Cnd Aat na mJ_
        Aba Bagavaad Baava ca,
        mJak na Ar Cla paag__
 
  m samaJaa, m pma-dIpa,
tma ioaSaa samjjvala h }sakI_
m pkaoa tma vaitka ivamala,
par samaJa gayaa Aba gaita ivaiZa kI_
        jaIvana-dIpak m tla-vaair,
        sga-sga na AiZak jala paag__"
 

saI mnaka sna, ivasa baata balaI_
"mahatmana`! sn vaama m na BalaI_
samaJat r Aaja tak Aapa ja C,
nah pma , maa<a ]k i##laI__

na maanava-staa , na danava-staa _
nah va-yaxaaid kI paiPataa _
pBa! Apsara svag kI lak-ivaOuta,
na Aa svay, }ndR kI piPataa __

sivaka , oaicapaita kI va!
mnaka sXa AiBarama_
kh sa iksa ivaiZa ivaiZa ka mam,
sacataI YaI minavar!  Aivarama__

Aapas imalaa AsaIimata pyaar_
An sapana ka ssaar_
ga C pala k m BaI Bla,
lagaI YaI krn m BaI pyaar__

satya par mPaa AavarNa Dala_
rhI pala-pala sada ibahala_
jaI rhI vasZaa par inawpaaya,
dhra jaIvana ki#na krala__

Aapa tapa s ihl i<alak_
svay hir okr bH Aoak_
laxa kr Atilata pNya ptaapa,
Aa Baya iCna na jaa] sr-lak__

h ga] }tan <asta soa_
mJ kr saivanaya Aaoa_
ikyaa Yaa piPata manmaYa saaYa,
iDgaa tapa Aapaka ivaoPa__

sovar kI hI AaXa maana_
ikyaa mahapaapa OImaana_
vaasanaa kI vdI par va!
ikyaa tapa mn lalhana__

h rha pk@ samasta Aoya_
Ca rha tama-mana par Aalasya_
ixa m pal Aapaka baIja,
ivaklataa ka yahI rhsya__

Aa AacarNa AiZak svacCnd_
h ga gaitaivaiZaya mand_
vyaG kr paa s satya,
cala rha mana m AntaV|nV__

tapasvaI rc na rita-sandB_
k oaa|la na BaxaNa dB_
svag-inayama paalana t,
Apsara ZaarNa kr na gaB__

rS m AYavaa kWM samaapta_
yahI icantaa YaI mana m vyaapta_
Aapa t, pyaar t,
sagaI psava-paIr Aapta__

Zam naarI ka bananaa maata_
qgaanaa mamataa jalajaata_
gaB-Zaarna krnaa pNya,
paapa jazanya gaB ka paata__

 
 

na imalataI oaainta, na ima ivaPaad_
na flataI jaga m k saaZa_
k ja jaanabJa inawoya,
BUNa-vaZa ka Axamya AparaZa__

maa<a jana-sSyaa inarZa t_
Bagan yaa Baitak sSa-t_
inayaita k inayama pitala,
ima@a ja mamataa t__

 
 

na nitaktaa ka ijanak Zyaana_
manjataa oa< mahana`_
janma-janma tak imalataa dND,
rha krt v inassantaana__

na krtaa xamaa qn kala_
Dsaa krt taapa vyaala_
mahapaapaI Aita +Ur =tazna,
tyavata`, vaiZak, maha caNDala__

 
  paNa n vaalaa Bagavaana_
pana ln vaalaa Bagavaana_
vahI AiBaBaavak, sabaka <aaNa,
vyavasYaapak jaga Bagavaana__

kWMgaI pB! na ca qtpaata_
kWMgaI m na gaB ka paata_
calaI jaagaI Apan Zaama,
Aapak mamataa-payajaata__"

 
 

rha ~iPa k na AiZak Otavya_
h ga] mana samaJa Baivatavya_
rh ga] ikTvya-ivam,
mnaka ka snakr vaGvya__

"ikyaa ja =tya ya ivakrala_
kgaa xamaa na tmak kala!
Oapa gaa, paaAgaI Kloa,
calaI jaaA B s tatkala__"
 
 

"inak@ pBa! psava ka kala_
na pB! oaapa mJ ivakrala_
Zara k Anpa qpahar,
calaI jaagaI m tatkala__"

 

Sl cax ~iPa pna: cta Aayaa_
vYaa vaasanaa m vhta` tapa gvaayaa_
ilayaa paaiNa m vaair, iCka qdr par,
Apala mnaka ka psava-kala Aayaa__

qgaa o+ ~iPa ka AvaiZa pN kr_
tapasyaa-jainata gav k cN kr_
mnaka-ixa s ]k knyaa,
p=ita inayama sav sampN kr__

Anpamya AiVtaIya Amartva-Aicta_
Ain^a sndrI baailaka ganZa-caicta_
"k B@ svaIkar santaana ApanaI,
Bavata` o+-kilaka ipataa k samaipta__"