Antarjaala par saaihtya pimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pP#

01.08.2005

 

pYama sag - qdya

7

v& ioaraA> m> htaI AnBita pyaar kI?
krtaa AgavaanaI manta ivasa bahar kI?
{dya-taga> m> Apv-saI hlacala Kya> ?
jaaga q#I Kya> Aaja ifr kamanaa isgaar kI?
 

Kya> q%ama qmg> qVeilata krta mana?
tPaa jaagataI AZar> m>, rmaicata tana?
Kya> vragaI Antar m> Anraga qmataa?
qga-qga Aataa Kya> mana m> Baga> ka vana?
 

Kya> sandy -t qgataa qr m> lagaava-saa?
Dala rhI rita-pirta p=ita pNaya pBaava saa?
syama-saagar m> sahsaa hI jvaar q#a Kya>?
#hrI m͙la BaavanaaA> m> bahava-saa?

 
 

yah saa sgaIta rha Antartama k?
iksa svar ka jaIivata jaa ] Ahma` k?
yah iksaka kla kN# kr rha vaPa rsa kI?
saI padaiBavyaiG kr rhI plaaivata mana k?

ganmPa kr Saa ~iPa n, ]k baalaa YaI_
knak-caPak m> Cla-Cla krtaI-saI halaa YaI_
ga-ptyga> s zana-mza Wpa Jart,
baalaa, halaa nah Aipat cala maZoaalaa YaI_

 
 

qpatyaka m> ntya kr rhI YaI maZbaalaa_
hava-Baava-laa-pimal-gata-Baava inaralaa_
nTa, ntya naa@`yaaOya l AiBanaya krtaI YaI,
Jma rha Yaa ijas Sa kNa-kNa matavaalaa__

ccala ihrNaI-saI caidioa calataI jaataI YaI_
Aatmartaa-saI Bla Bavana k bala SaataI YaI_
taa, parNa, ca+maNa, BmarI s mana ClataI,
mahk svarlahrI Bar-Bar kr yah gaataI YaI__
 

 

"jaIvana vala pyaar maanava!

m> jaIvana kI bahtaI sairtaa,
rmya Wpa kI Anpama-kivataa,
Aa t Var, maanava!
 
  naarI sSa-AaZaar-ioalaa ,
Avasar tJ Apaar imalaa ,
kr Apanaa qpakar, maanava!
Axaya Agama pIita laa ,
t carNa> m> Aa ,
kr l gaIkar maanava!
 
  Bla sakla vragya, yaga k,
jaIvana imalaa sSapaBaga k,
Sa na samaya bkar, maanava!
paI l t AZar> kI halaa,
paihna baaA> kI m͙ maalaa,
khtaa kama pkar, maanava!
 
  jaga Ainatya , jaga Asatya ,
jaIvana m> basa Baga satya ,
khtaI vaya lalakar, maanava!
~t Aanana par inaSaar ,
kNa-kNa m> hI Bara pyaar ,
krt ivahga ivahar, maanava!
 
  maadk ~t, sandy, tawNa mana,
maidr-maidr sgaIta ivajana vana,
Avasar k na nakar, maanava!
jaaga-jaaga zar tapasvaI,
Sala {dya Var manasvaI,
kr mra q&ar, maanava!"
 
Baita-Baita manaharI Alaapa BartaI YaI_
i<ap@taala m> ivaivaZa layaaiBavyaiG krtaI YaI_
qnanvaasa ki@ taana> ka kr pyaga pa,
taIna saptak> m> hI m͙ gaayana krtaI YaI__

paca ga Aita taar PaDja par gaat-gaat_
Yaikta tatakar dRuta laya> m> doat_
pN h sakI nah itaha, ~iPa carNa> m>
sahsaa igarI AsZa-saI 'sama' par Aat-Aat__

paa naarI spao ] ivacailata-s ~iPavar_
Sae h ga]  'ioava-oamBa: ioava-oamBa:' khkr_
maTa mnaka n carNa> k pak ilayaa Yaa,
rita-pBaava s ivagailata h bal, y minavar__

"kna tma Wpa kI pitamaa?
Alak-dla m> Amaavasyaa,
nayana m> jyaita ka saagar_
AZar maZ s Ba d za@,
icabk-gIvaa   Wpa Aagar__
 
  rajataI gar Aanana par,
Wpa laavaNyamaya gairmaa__
tmha vaxa ka gw Baar
yavana kI parakaP#a_
xaINa ki@, naaiBa, qw-sYala Sa
qgataI   kama-pita inaP#a__
 
  na Saa tma saoa k
svay  kI svay h qpamaa__
yaixaNaI naaga, ganZava,
iknnarI yaa ik vaI h_
maanavaI, Apsara ja BaI
idvya sgaIta-svaI h__
 
  na vaaNaI gaa sa k
tmha Wpa kI maihmaa__"
 

magar mnaka k nah cta Aayaa_
ivavaoa h Ata: svay ~iPa n q#ayaa_
banaakr smana-sja Apan kr> s,
q#a mnaka k svakr s,  ila@ayaa__

kmaNDla q#akr ilayaa hsta m> jala_
idyaa Dala pa man<a mSa par qsaI pala_
ctanaa Sla ga] cax ccala,
lajaakr q#I mnaka A Acala__

nata paga> m> xamaa magataI-saI-
{dya-vaairja> k satata` $ktaI saI__
ba jaa r ja, pmaYa kI playa m>_
qZar sacat gaaiZa-sta y {dya m>__

 
"Acnaa }na xaNa> m>,
jaga rh Kya> vaasanaa?
 
  mana-matga Anga-vaoa Kya>?
Baa rha ga-Wpa-rsa Kya>?
pg Kya> htaa }a-bala,
laga rha pina Bava sarsa Kya>?
isai& kI qpalaibZa-Pkr,
Yak rh Kya> saaZanaa?
 
  kna yah rmaNaI AnaSaI,
Wpa-vaya-yavana-i<apaYagaa_
h rhI Kya> Sa ijasak,
Baavanaa mrI ivapaYagaa_
Wpa rSa ntana nayana s,
JaktaI kamanaa?
 
  Aatma-sayma Acala paga,
Kya> bahkt jaa r ?
paNa m pNaya-paavak
m> dhkt jaa r ?
ivarita s pina-pina srita m>,
badlataI paYnaa?
 
  yah maidr sspao mana k,
kr rha qnmata rh-rh_
magat dona, nayana-
sandy-sailalaa maZya bah-bah_
pbala imalanaaiBalaaPaa,
rhI rita yan<aNaa?"