Antarjaala par saaihtya pimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pP#

01.08.2005

 

pYama sag - qdya

4
pina Aa smarNa i<ao-kYaa_
ApanaI ipaClaI manavyaYaa_
jaba ja siP@ rca kioak n,
DalaI YaI Ad`Bta navala pYaa__
jaga-ivaOuta idnakr-la mahana`_
Yaa npaita <yayaawNa vaIyvaana_
Aitaoaya janaipya kTvyainaP#,
ZamXa oaas<aivad` kIitvaana__
Yaa ]kmaa<a Aatmaja pyaara_
npa nayana> ka Yaa taara_
sXaa dI ijas satyavta kI,
}xvaa voa ka qijayaara__
 
  Yaa jaan iksaka oaapa imalaa_
yaa iksaI janma ka paapa iSalaa_
ja ipataa-p<a k Anaayaasa,
jaIvana-Bar ka Antaapa imalaa__
bai&ktaa ka xaya htaa _
saamaaijakataa - Baya Sataa _
saba oaas<a pg h jaat ,
jaba pma iksaI s htaa __
 
  pyaar Sataa nah rIita_
pyaar Sataa nah naIita_
htaa Wpa-ga nagaNya,
pyaar na S voa-kIit__
baHNa-knyaa ka hrNa ikyaa_
la ivaparItaacarNa ikyaa_
kr pN AvaXaa gwjana kI,
svcCa s ivaiZavata` varNa ikyaa__
 
  AparaZa yahI Yaa, ivazna ikyaa_
Bavar lt par rk ilayaa_
man<aaiBadIixataa knyaa ka,
maNDpa s jaa ApahrNa ikyaa__
pairlaixata kr la-kIit haina_
npa k h ga AtaIva glaaina_
vah cal gay ArNya-t,
taja rajapaa@, h irG-paaiNa__
 
  }sa Ar <yayaawNa calaa gayaa_
qsa Ar satyavta Claa gayaa_
vah BaI h Aatma-glaaina pirta,
ivaiZa paad> s Claa gayaa__
vah BaI krtaa AarNyavaasa_
h jaataa pala-pala par qdasa_
za@taI YaI ]k +Ur za@naa,
jaa pacaa qsa sYala Anaayaasa__
 
  YaI SaI ]k Abalaa naarI_
lagataI YaI laIna iSayaarI_
vah bca rhI YaI inaja sta k,
h xZaa-ppaIita bcaarI__
xZaa SataI Zam nah_
xZaa SataI km nah_
vaya, vaN, sYaana, klaa, la ka,
xZaa samaJataI mam nah__
 
  ivahga> k krtaI ivavaoa xZaa_
paoA> k krtaI ivavaoa xZaa_
qTama s qTama maanava k,
kr taI pala m> ivavaoa xZaa__
h xZaa - ivavaoa naac hir_
h xZaa ivavaoa naac inata hir_
xZaa krataI paapa sada,
Bar taI mana  m> zar itaimar__
 
  vah Abalaa kioak-Baaya YaI_
AacarNa-oaas<a Aacaaya YaI_
mSa par garva Yaa, gairmaa YaI,
vah naarI qTama Aaya YaI__
kioak n jaba snyaasa ilayaa_
vana m> rh vta-qpavaasa ikyaa_
tyaagaa ֶmba , Zana-Zaama, rajya,
jaIvana k nayaa ivakasa idyaa__
 
  ranaI k gh Cnaa paa_
kN@k-paYa m> dnaa paa_
rh xiZata-tiPata santaita sga,
inata zar Kloa Jlanaa paa__
vah paita k kBaI na Saja sakI_
pina pja na kBaI manaja sakI_
idvyaasana s rajasaI tja ka,
ima@a na iicata Aja sakI__
 
  yah taYya satyavta n jaanaa_
rajasaI tja k pahcaanaa_
ibakn na idyaa sta, lajjaa k,
qnak Apanaa kr maanaa__
maat-saoa sammaana - dana_
Bajana-AacCadna, oarNa-sYaana_
rxaa kI yaYaaoaiG qsan,
kioak-la kr rSa ilayaa maana__
 
  qsa Ar <yayaawNa-rajapaa@_
Sa b#a inaja vBava ivara@_
Anoaasana-hIna janataa,
Jk gayaa pgaita ka oBa lalaa@__
gw vaioaP# krt Y pbanZa_
jana-vag h rha Yaa svacCnd_
pB-saTaa ioaiYala h calaI YaI,
hr kay-pNaalaI mand__
 
  jana-mata l, ikyaa pna: inaNya_
kr xamaa satyavta k saivanaya_
laa, laakr   raja-italak,
vah k rajya Aakr inaBya__
}sa maZya za@I za@naa vana m>_
h calaI ioaiYalataa jaIvana m>_
imala saka na jaba Bajana, jaan
Kyaa Aayaa satyavta mana m>__
 
  rhtaI na ivapad m> mayada_
jy samBava, r k baaZaa_
oabalaa k cra AaOma s,
inaja q@ja-Aijar m> baZaa__
par ivaiZa k nah dyaa Aa_
vah Zn na jaIivata rh paa_
jaba ivaidta Aa gw vaioaP# k,
taba Ar AiZak ivapada Aa__
 
  Yaa ]k o ipataa-AsantaPa_
gavaZa #hra sara dPa_
knyaa ka hrNa ttaIya o
khlaay taIna> mahadPa__
gw n kr BaIPaNa hala idyaa_
oaapa banaa caaNDala idyaa_
pa gayaa i<ao naama jaga m>,
qsaka svaWpa ivakrala Aa__
 
  jaba kioak k saca Xaata Aa_
qr  par jy vajpaata  Aa_
oarNa satyavta , qsaka
saamajya idlaa, icata oaanta Aa__
gw taYaa gw-sta> s oaaipata_
caaNDala-Wpa m> hI taaipata_
~iPa ivaovaaima<a-pa-pad m>,
igar paa pNta: h AaiOta__
 
  balaa, mra q&ar kr_
pv Wpa qpakar kr_
Aayaa ivanata oarNa m> pB,
Aba mJak gaIkar kr__
krn qsak AparaZa-mG_
krn, qsak hr paapa-mG_
l gay gaaiZa-sta taIYa m>,
krn k qsak oaapa-mG__
 
  kr pcava ka AaraZana_
kr gaaya<aI ka procarNa_
h gay inavaarNa paapa-oaapa,
h gayaa i<ao pna: paavana__
par gayaa nah caaNDala-Wpa_
paa saka na pahl-saa svaWpa_
krtaa Yaa ya^aipa rajya-oaasana,
banakr B par Aado Bpa__
 
  ivap> k taa ivapla dana_
gwjana ka krtaa sada maana_
YaI pjaa sSaI hr pkar s,
rSataa sabaka hI sada Zyaana__
krtaa Yaa inata vaaraZana_
hir-BaiG-sairta m> Avagaahna_
ja ivaovaaima<a bataat Y,
krtaa Yaa vahI yaga-saaZana__
 
  saa hI sSa Y, sami& YaI_
sad` paYa par pirta sbi& YaI_
krtaa Yaa inaoa-idna dana-pNya,
jaga-Bar m> qsakI pisai& YaI__
vah BagaI BaI Yaa, Yaa tyaagaI_
AnragaI BaI A' vragaI_
saoarIr svag m> jaan kI,
sahsaa mana m> }cCa jaagaI__
 
  ~iPa vaioaP# n takar idyaa_
gw-p<a> n pitakar ikyaa_
saban hI yaXa kran ka,
Aavdna AsvaIkar ikyaa__
par kioak n qpakar ikyaa_
yaXaaman<aNa svaIkar ikyaa_
hlabala maca ga i<alak> m>,
saba va> n pitakar ikyaa__
 
  jaba mJak }saka Aa baZa_
m>n BaI iktanaa ikyaa +Za_
bHa n iktanaa samaJaayaa,
saban hI ikyaa baa ivarZa__
ta na svag kI mayada_
Dala na sr-jagata m> baaZaa_
saoarIr na jaa saktaa maanava,
~iPavar! yah saa h# saaZaa__