Antarjaala par saaihtya pimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pP#

01.08.2005

 

pYama sag - qdya

3
npa ivaovaaima<a lakrjk_
Air-dla ke Y sava Bajk_
ijanakI vaaNaI, Aa=ita, kayaa,
sacamca m YaI icaTaakPk__
  hr As<a-oas<a ke saISa mam_
krt  Y   sava     rajakm_
~iPa ~caIk k gw maana sada,
paalana  krt  Y   npaita-Zam__
]k baar tmla sgama ikyaa_
vasZaa par Aitaoaya naama ikyaa_
 Aa  vaioaP#-AaOma  m   sasnya,
kioak n   inaoa-ivaOama ikyaa__
 
  YaI kamaZn oabalaa oyaamaa_
Aita icaTamaihnaI  AiBaramaa_
~iPa vaioaP# kI Aitaoaya ipya YaI,
vah  kamaZn  paUirta    kamaa__
~iPa vaioaP# n satkar ikyaa_
kioak  n  gaIkar   ikyaa_
Baa  ga}|  sriBa  npa  k   ]esaI,
~iPa n  yaacana svaIkar ikyaa__
 
  AvanaIoa-maana kI baata khI_
hr pNya-dana   kI baata khI_
kioak n saivanaya ~iPavar s,
svsva   dana  kI  baata  khI__
Apanaa saba Ah>kar tyaagaa_
kioak n oabalaa k maaMgaa_
~iPa vaioaP# kI AsvaI=taI par,
Yaa raja-dmBa  pala  m  jaagaa__
 
  npa-h#, ~iPa-h# m y& iCD[a_
k}|   na   iksaI s   BaI  ipaCD[a_
qsa  xaa<a-tja  Ar  bH-tja ke
 maZya   ima@a,   ja   vaIr   laD[a__
laD[n Aay pallva, ihrata_
kambaja vaIr, babr ikrata_
yavana n BaI ~iPa-het ikyaa
Aita zar samar, l snya saaYa__
 
  kioak kI YaI snaa krala_
icar ivajaya vaaihnaI YaI ivaoaala_
hr   samar - oaas<a  m   paagata,
krtaI  Asafla   hr  oa<-caala__
Sana-Sana-Sana-Sana-Sana vga cal_
Jana-Jana-Jana  gada     savga cal_
Ca   gayaI ivaioaPa-baCa>      jyaUM,
Jar-Jar-Jar    Jart  mza   cal__
 
  Agnyaas<a cal, mzaas<a cal_
pavanaas<a cal, vawNaas<a cal_
 calat Y As<a Ajas<a  vahaM,
 hr  pkar  ke hI oas<a cal__
iBaD[ gay rYaI s ivak@ rYaI_
 Ja@  maharYaI   s   maharYaI_
 jaya kioak, jaya vaioaP# khke,
 iBaD[   gay   vaIr s    vaIr vtaI__
 
  iBaD[ gay gayand s gayand_
Aova s Aova laD[e Amand_
@karay padaita   s   padaita,
Ca gayaa catid|k zar ZnZa__
mza - s Cay N-baaNa_
iva^auta`-sama ^aitata Aisa-=paaNa_
Y  paNa  ibak  rhe   ibanaa maUlya,
 Yaa nahI> iksaI   k khI>   <aaNa__
 
  ZarNaI krtaI oaiNata-isgaar_
Ambar krtaa Yaa caItkar_
klaahla hI klaahla Yaa,
hr idoaa qgalataI YaI AMgaar__
jala-Zaara saa bahtaa laihta_
lapa-lapa paItaI> AisayaaM ^aitata_
'maar', 'mar gayaa' naad gijata,
>kar rhe ya&a +iZata__
 
  k@-k@ kr Anaigana mND iga>_
$h-$h kr Anaigana wND iga>_
gaja-Aova-manja oava paD[e $er,
laD[-laD[ vaIr ke JND iga>__
Saat Y laD[-laD[ masa-ipaND_
caIla-iga& ke Japa@ JND_
Y kak-Ogaala AtaIva midta,
Saa-Saa vaIr ke wND-mND__
 
  h rha Yaa samar zamasaana_
plaikta ifrt Y oyna-ovaana_
lahUlhana YaI idoaa-idoaa,
AaOma ka Aijar banaa masaana__
taaNDva krtaa Yaa mahakala_
yamaraja rha paUN taala_
Sappar l zaUma rhI kalaI,
pahn gIvaa m mND-maala__
 
  Y oaanta SaD[e Aba tak vaioaP#_
krt Y Apanaa smarNa }P@_
Aa gayaa +Za jaba p<a ima@e,
h ga}| samaUcaI camaU naP@__
h +u& kmaNDla q#a ilayaa_
kr-jaila m Bar vaair ilayaa_
pa$[ m<a oaapa->kar BarI,
kioak-snaa k Basma ikyaa__
 
  ima@ gay rYaI A' maharYaI_
ima@ gay Aova-gaja vaIr vtaI_
basa ]k p<a hI oPa rha,
ima@ gay saBaI sta oaUr ZtaI__
kioak ]kakI ]k Ar_
Y vaioaP# isYata dUsarI Ar_
h ga}| paUNaita pala m,
rh gayaa na iicata khI> oar__
 
  YaI bH-tja kI ivajaya }|_
xaa<atva-pBaa YaI ivalaya }|_
qsa zamasaana rNa ke imasa jaga
m, sacamca BaIPaNa playa }|__
YaI Asa parajaya kI lajjaa_
tyaagaI kioak n npa-sajjaa_
taja raja-paa@, tapa-laIna ],
tata; imalaI ~iPa kI pXaa__
 
  h gayaa br ka baIja vapana_
h saka na ijasaka kBaI oamana_
jalataI hI rhI sada ZaU-ZaU,
kioak-qr m pitaoaZa Agana__
kr k#r s k#rtama tapa_
kr oataaibdya tak Ahrh japa_
mina-maila bana gay ivaovaaima<a,
sah paavasa, oaIta Ar Aatapa__
 
  bHiP na ifr BaI bana paay_
rajaiP maa<a hI khlaay_
ba$[taI hI ga}| pitaspaZa,
v kBaI poaanta na h paay__
pitaoaZa het saa pNa Y_
Sat kioak-mana ke vNa Y_
Y vaioaP# mina ta ~gvidk,
par ivaovaaima<a AYavNa Y__