Antarjaala par saaihtya pimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pa\P#

01.08.2005

 

pYama sag - qdya

1
inamla inaook inaBya inaoCla_
riva-AaBaayta` Aanana Aivakla_
manmaYa-irp-saa yagaI Ajya,
laailatya-pja-saa  vaIr ivamala__
  Aakaoa saoa garva - gairmaa_
vaaiZak idvya tja, maihmaa_
oa<zna, sadaoaya, oaIlavaana,
kmala, kmanaIya, kainta, sPamaa__
satpwPa, satyavata, satyakama_
pxak i<akala ka, Aaptakama_
mayadaA   ka   pitaharI,
sad`Baava-pja saaZak lalaama__
 
  manaisaja-ivarG - saa mahayataI_
rNaZaIr  mahamina    ZaIrmataI_
ipata\=ta   pNyaagaar  Agama,
taTvaXa,  tapainaiZa,  tapas=taI__

hE ihmaigair - saa qnnata lalaa@_
yga sknZa oaiG-sair ygala paa@_
isar ja@a, omaOu-oaiBata Aanana,
nayana m idvyaaBaa ivara@__

 
 

tana {P@-pP@, mana Acala Amala_
igair-qpaityakaijar m Aivacala_
b#e Y  ivaovaaima<a  ivarta,
h samaaiZasYa  inamma inaocala__

oaicapata ka Aanana Aa mlaana_
h calaa ivapad ka pna: Baana_
Baya s Aoaanta h gayaa {dya,
iCna jaaya na Aasana Ar sYaana__
 
  AiZakar nahI> iCna jaa] khI>_
O>gaar nahI> iCna jaaya khI>_
Baya Aa safla sSa-vBava ka,
sa>saar nahI> iCna jaaya khI>__
Yaa Anaayaasa sa>oaya jaagaa_
pad iCna jaan ka Baya jaagaa_
vklya Bar gayaa Baava m,
Antar m Adya Anaya jaagaa__
 
  paNa s ipya pad htaa hE_
Aadoa ka vaZa htaa hE_
bana jaataI naIita AnaIita Apala,
pBtaa m vah mad htaa hE__
Baya BartaI hE ApanaI hI Cayaa_
h jaataI hE Asta-vyasta kayaa_
bana jaataa jaIvana-saaY svaaY,
hE ]esaI pBtaa kI maayaa__
 
  lagataa hE ik h calaI inayaita va+_
ivaparIta h calaa samaya-ca+_
oaasana na svag ka iCna jaay,
Y icaintata rhn lag oa+__