Antarjaala par saaihtya pmaya> kI ivaOama sYalaI

mSya pP#

11.28.2006

 

catY sag - pmad

6

 

bas vah Pyanta npa, Bla samaya ka baZa_
krt baivaiZa pyaar s, inata Aamad - pmad__

"pata:kala Aa jaga jaagaa_

 
 

riva n inaioa kI paataI bacaI,
    lagaI jagamagaan pina pacaI_
        Bvana-sdrI qPaa-qdya par,
            klPa sam@ inaiva tama Baagaa__

laxya Ar q cal ivagama,
    ] sapaNa sai+ya ja-jgama_
        malayaraja n kr spao plak,
            pPpa s pina pairmala-kr magaa__
 
 

jaaga taja sapana kI maayaa,
    tmak jagaan ivahana Aayaa_
        Bla inaoaa kI pNaya-ila ipya!
            paaA prskar mMh - magaa__

   

kh rhI kamanaa ifr
d inaimaPa tmak inahaWM__

 

Apala AvagN#na q#akr,
iP@ ka vardana paa l_
baaA m vyama - saI,
Acalaa saoa tmak basaa l__

Aaja Aila! Aila bana imalana-
makrnd par savsva vaaWM__

smana sapana caakr,
pyaar s pjana kWM m_
svasa - ovasa m basaakr,
pna: AiBanandna kWM m_

paNa paNa m ivalaya kr_
AartaI trI qtaaWM__

 
 

snh Barkr Baavanaa ka,
jyaita m jaIvana BaWM m_
samaya haYa isahrtaI,
pIita m yavana BaWM m__

ipya! pNaya dIpa kI m͙_
vaiTka ifr s qBaaWM__

   

paNaipya! jaaga ik riva Aayaa jagaan!

rhI naBa-Var par YapakaI qPaa ,
hr rhI Anraga-ijata hr idoaa _
l ckI jyatsnaa oaioa s ivada,
har hIr ka l@a, jaataI inaoaa _

qga rha Aalak ssita k sajaan_
paNaipya! jaaga ik riva Aayaa jagaan__

Bla jaaA baata sapana kI shanaI,
h na jaa] Wpa-yavana AiZak maanaI_
samaya #hra ik bsZa Wpa S,
jaagakr gaitamaana kr d ifr khanaI__

la snahra pata: Aayaa Civa cran_
paNaipya! jaaga ik riva Aayaa jagaan__

la }Zar krva@ ara ta ASa Sala,
oaIta ovasa m qPNa inaja ovasa zala_
Baga ta Aintama inaimaPa, jaataI inaoaa ka,
Bar Bja m pyaar s C paNa! bala__

icar pNaya gaIta, Aayaa kiva snaan_
paNaipya! jaaga ik riva Aayaa jagaan__

ja inaimaPa baItaa na vaapasa Aa sagaa,
pyaar s mana k na y lara sagaa_
ja gayaa, la@a nah qsa Wpa m ifr,
ifr na paocaataapa mana s jaa sagaa_

Aa gayaa idnakr yahI gaaYaa snaan_
paNaipya! jaaga ik riva Aayaa jagaan__

   

msraA }sa tarh mana rIJa jaa]!

 
 

mKta gaa {dya k ba& kr l_
    baaA m svag k Aaba& kr l_
        r h, mana s, idvasa kI SaIJa jaa]__

saaman b#I rh, sataI rh tma_
    rma m ptyk hI basataI rh tma_
        yaaimanaI jaba tak pNaya m BaIga jaa]__

 
  Jaktaa, Acala q#a yaid Aaja yavana
    yaid bahknaa caahtaa Aaja tana-mana_
        C d qnmKta, jaba tak nad Aa]__