Antarjaala par saaihtya pmaya> kI ivaOama sYalaI

mSya pP#

06.24.2006

 

catY sag - pmad

3

 

"ipya! svaIkar kr AiBanandna!

AZar - AZar m laya h jaa_
yga - yga mana - vaiCta paa jaa_
rsanaa rsa kI bd - bd paI
yga - Atpta icar tPaa bJaa]__ 

Asa Baar s maadktaa ,
mMd - mMd jaa pina-pina lacana__

 
 

ivasmita ka sama@ ban mana_
javata` h jaa] Apanaa tana_
rma-rma sZa-bZa-ivahIna h,
plak k rita ka AiBanandna__ 

h na sa ja ioaiYala yga tak,
baZa ovasa ka ga#banZana__

q vaxa m pbala pBjana_
Anoaasana taja qr-sayandna_
hr ZamanaI m paavak jaag,
laya hn k h Aala tana__ 

h jaa] ivadRhI syama,
maa<a madna ka hI h oaasana__

 
 

vaya k AnBava h yavana ka_
Bar bah m vap cana ka_
]k-]k imala ]k hI ban,
maana Bga kr yagakna ka__ 

isahr-isahr pina ioarpaad ipya!
Aaja kr Ad`Bta Aailgana__

laaja lag svaI=ita hI d,
oaIoa ihlaa, sahmaita hI d_
r na jaaA haYa akr,
nayana Jka kr Anmaita hI d_ 

m hI rIita pN kr lgaa,
lkr pYama pN maZ cmbana__

 
 

Aatma-samapNa ka pahlaa paga_
Aimata pma ka ptaIk cmbana_
m͙ Baava ka safla pkaoana_
AatmaIyataa ka Zvaja cmbana__ 

paapa nah , Bla nah ,
rita ka Anpama var cmbana__"

   

JlataI jy JaIla m Zpa_
inaSara ty tmhara Wpa_
nayana kI ipapaasaa oaanta kr l__ 

imala gayaa Aaja jaba ]kanta_
Anmaita h Agar inaBnta_
icar imalanaaiBalaaPaa pN kr l__

   

Aah! y AnBitaya sspao kI_
r krta Oainta saba szaP kI_

 

{dya m Barta navaIna qmga k_
Baavanaa qd`Bta kr kr hP kI_
na qTjanaa hr rma k_
idSaata saIiya qtkP kI_

Wpa ka vap masNa, mjla, m͙la
baa Aa jaataI {dya m hP kI_
vaasanaa taI plaBana paNa k_
Baavanaa BaataI nah Aado kI_

 
 

caaht paNa laya h, paNa m
maga Bar hr inaimaPa-idna-vaP kI_

   

AnBava krtaI oana-Bpa AnBava krt Y_
imalanaatrtaa - isanZ - maZya dna itart Y__ 

ZaI-ZaI ] oana ga qnmaIilata_
ijan Sa h ga] npaita sahsaa qVeilata__

   

"tmha nayana ka Aakaoa_
blaataa mJak pitapala paasa_ 

sajaakr sapana ka ssaar_
Bar rha nava qmga qllaasa__

js-ts paca sa AZar AZar tak
kh na sak yaid C, Apanaa mana midRta kr d!

 
 

nayana ban nayana Agana m paana
m {dya-pa@la par inaja Civa A>ikta kr d!

pNaya-Acnaa ka psaad , Wpa-tayainaiZa
mrI rItaI bah m Apanaapana Bar d!

 
   

imal nayana s nayana, raga kI baa Aa ga,
'sairta' isama@ 'saagar' kI bah m samaa ga!

   

"yah cana - saI h, Ar
cadI - saa Zlaa - Zlaa mana_
pirta krtaa pala - Bar m
jaIn k sa - sa jaIvana__

 

 

nayana m lajjaa - inaJirNaI
ka sa - sa bala Saanaa_
Aanana par laavaNya - isanZ
ka, rh - rhkr lahranaa__

yah qnmKta paaoa Alak ka
dpa - dpa krtaa yavana_
pirta krtaa pala - Bar m
jaIn k sa - sa jaIvana__

 
 

madk ovasa s sriBata
ipya! svaiNma oaIta oavrI_
qma - zma AataI rh - rh
mana m pIita - inaJrI__

AvagN#na ka pNya palaayana
maZ vaya ka Aavaahna_
pirta krtaa pala - Bar m
jaIn k sa - sa jaIvana__

Bja - paaoa ka har, har
yga - yga sicata syama kI_
Wpa - raioa sanmSa mlaana
baata yama Ar inayama kI__

mj m͙la AakxaaA s,
sajaa   nayana - vaataayana_
pirta krtaa pala - Bar m
jaIn k sa - sa jaIvana__

 
 

jaIvana ka AiBanava isgaar kr,
svag Zara par laanaa_
ntana ivaiZa s pNaya - pav kI,
hr AiBavyaiG sajaanaa__ 

pN samapNa - sair kI svapna-
qimya m Avagaahna_
pirta krtaa pala - Bar m
jaIn k sa - sa jaIvana__

   

yah candna - saa gaata tmhara_
mrI Bjga Bjaa_
mana-maZvana kI maZr mahI par_
pNaya - sriBa ibaSara__

baala vyaala saI Alakavailaya
sZaa - mBa - saa Aanana_
idvya Wpa ka lailata manahr_
lahrataa - saa kanana_ 

AZar k Anmaita d_
AZar par Amta barsaa__

 
 

jyaita - jayaI lacana lalaama
inamla inaima - lak manarma_
naxa<a kI pNya pBaa kI
Ananta inaiZa h Anpama_ 

maidr iP@ mana samaagama
ntana siP@ rcaa__

ca - klaoa ka ki#na Baar
hir - ki@ =oa kayaa m͙_
maga rhI Bja - Abalambana
rmya Wpa - Cayaa oBa_

ovasa pgaa pairrmBaNa
nava ivaovaasa jagaa__

 
 

baIta na jaa] paavana blaa
pyaisa! maZr imalana kI_
oaanta k icar tPaa Aaja
sZa-bZa Sa Antamna kI_ 

nava jaIvana sjana t_
hma ]k Wpa h jaa__