Antarjaala par saaihtya pmaya> kI ivaOama sYalaI

mSya pP#

06.13.2006

 

catY sag - pmad

2

 

Aaja kI maZ yaaimanaI AaA, sajaa pyaar s__

 

laaja k, skca k C r k, kr ivada_
kilata kmala kamanaaA m Ba Axaya sZaa_
svaN sapana k qtaa satyataa kI Bima par_
rh na jaa] oPa mana m Aaja iicata BaI xZaa__

 
 

hma k maZpaana, maZ ka dana, maZmaiya! magna h
maZa ibaS hr idoaa m h ABaya, AiZakar s__

mana kBaI htaa nah v&, mana ta icar yvaa_
pyaar m tana kI AvasYaa gaNa htaI ipya!
pyaar vah Axaya Aimaya-sair, DUbakr ijasam sada_
inatya AiZakaiZak tawNa htaa {dya pala-pala ipy!

 
 

Bar pavana-saa vga mana m, pNaya Aakaoa m_
hma cal jaa ipyatam! r }sa ssaar s__

pyaar m htaa nah, AaZaa - AZra lna - na_
pyaar ta p samapNa ka parspar, naama _
pyaar maidralaya nah , pyaar paapaalaya nah_
pyaar ta Bagavaana ka hI naama , hr Zaama _

 

 
 

pyaar ka pjana k hma pyaar-pPpa s ipy!
miG ka AaBaasa Bar l pyaar-paaravaar s__

yah inaimaPa Apanaa, na }sak ivaPa banaaA r rh_
ja inaimaPa baItaa, Ajaan hI parayaa h gayaa_
Baagya , Bagavaana vardana s ja pala imalaa_
mata banaaA oaapa, yaid yah Sa gayaa ta Sa gayaa__

 
 

]k pala ka mlya yga s BaI baa pyaar m_
hma Amar hr pala banaa, pNaya O>gaar s__"