Antarjaala par saaihtya pmaya> kI ivaOama sYalaI

mSya pP#

05.22.2006

 

ttaIya sag - pNaya

13

 

ga] npa ~iPa gatamaI paasa_
l {dya m nava pbala ivaovaasa_
Y Apairicata qsa tapavana maZya,
jaanat Y iknt saba }itahasa__

 

 

AiBavaadna kr qicata ivanaya nataioar,
paircaya idyaa maa<a sinak khkr_
paa samicata AaitaYya Ar Aadr,
bal npaita gatamaI s saadr__

ivaPaI manaIPaI tapaisvanaI mahana`_
ma gatamaI is<ayaTamaI! d dana_
qpakar kr q&ar kr d iva!
qpacaar kr m bacaaA paNa__

 
 

kr mra Balaa, inaPpaapa, inamlaa,
ivaiZavata` spaitna - Wpa, d oantalaa_
}sam iCpaa Aa, klyaaNa ivaova ka,
}sa AayvaT ka Baivatavya qjjvalaa__"

gatamaI n sna bae hI Zyaana s taba_
kr pairisYaita ka Apala Anmaana saca, saba_
kha npa s, "tma bae hI BaagyaoaalaI,
Baagya par ikta tmha rajavBava__

 
 

janma Aa oantalaa ka }saIila]_
ban Baaya iksaI npaita kI pIita ilaS_
hgaI yah saamaXaI, ]k idna, vasZaa kI,
kht laxana yga-yga }sakI kIit ijay__

lalaa@ kI Saa khta, npa banag_
inayaa }itahasa-maZya tma, Amar hg_
ja BaivaPyavaaNaI kI , ~iPavar kNva n,
lagataa qsa oabd Aaja saba pN hg__

 
 

hg k ivavaah tmha Sa rhI ,
Kyaa oantalaa k pa@ranaI banaa sakg?
kr qpxaa saarI hI baaZaaA kI,
tatsta k qTar-AiZakarI banaa sakg?

Agar vacana d, ta mJak AapaiTa nah _
kr varNa ivaiZapvk, sZam-iBaiTa yahI _
hmak ta naa hI satpaa<a Sakr,
knyaa ta par Zana , ipat kI sampaiTa nah __"

 
 

"xamaa k mra mPavacana," bal rajana` -
"iknt na mPa yaa, maa<a olPa Yaa mra vaacana_
pahl Yaa pairhasa, pna: pyaasa Yaa paavana,
spaP@ vacana par syaata` na h paataa inavacana__

gapanaIya Aba nah rSgaa C na AkarNa_
Aaja bangaa svay svay ka m hI caarNa_
nah rSgaa ivaZaa m iva! iksaI k,
spaP@ Wpa s kWM Aaja svaaBaaivak BaaPaNa__

 
 

ja jya danava s BaI y& laa _
samasta B-maNDla par ijasaka naama baa _
Aaja Aapa sanmSa Zam-Zn ka rxak,
pwvoaI sama@ svay Pyanta Saa __

kr pN ivaovaasa iva! Apan B-paita ka_
oantalaa k pyaar imalgaa pra, paita ka_
parmparagata m k ivavaah ] ,
iknt nah mSa Saa Aba tak santaita ka__

 
 

satya isa& hg saa hI oabd Aapa_
na sa>g }sak kdaipa svapna taapa __
oantalaa pa@ranaI banakr raja kgaI,
gaa]gaa }itahasa gaIta ijasa ptaapa __

lagataa, hr AaoaIvad ka vxa flgaa_
hmak BaI inaocaya hI Apv p<a imalgaa_
kr qTaraiZakar papta sama@ bangaa,
qsakI sXaa lkr hI pwvoa calgaa__"

 
 

satya Ovana kr oantalaa rh ga #gaI-saI_
ivasfairta nayana s S caikta-mgaI saI_
kNa par ivaovaasa nah qsak Aataa Yaa,
Sa rhI YaI Avaak` mMh k Sala SagaI-saI__

kilata kpala par maana mala dI h rlaI_
Bla ga saba saiSaya krnaa pna: i##laI_
"pYama iP@ m hI tmak pahcaana ga YaI,
iicata ismaita saaYa gatamaI maataa balaI__

 
 

"ja C ilaSaa ivaZaataa n, vah hI htaa _
ja C BaI htaa , AcCa hI htaa _
kha svay k sinak, Anta nah C }sam,"
hr npa pYama naagairk A' sinak htaa __"

isYaita s h santP@ gatamaI n Anmaita dI_
iksa pkar ganZav ivavaah k, sammaita dI_
yadipa na maanaI jaataI yah qTama ivavaah-ivaiZa,
iknt pairisYaitayavaoa dna k hI sahmaita dI__
 
   
 

AaOma qparihta n kr saba Aayajana_
pcava pjana kr, kr navagh Aavaahna_
svaista-paa# A' oaainta-paa# kr manayaga s,
AgnyaaZaana Aaid kr ikyaa Aigna-AaraZana__

 
 
  oantalaa n pahl varmaalaa pahnaa_
tatpaocaata npaita n vahI rIita hra_
id] vacana dna n saba sammSa ivaiZavata`,
vd-ivaihta gaanZav-ivavaah-rIita Apanaa__
 

"jagata`-sjana s pahl mahta` taTva qpajaa Yaa_
mahatala m jy i<agNaatmak p=ita pitaiP#ta_
p=ita-pwPa-syaga jagata`-qtpaiTa-t ,
hma dna jaIvanapaynta r mayaidta__

 

hma dna {dya sada Anla rg_
hma dna icata na kBaI pitala rg_
dna imala samv& voa kI bla kg__"

   
kha npaita n "ijasa pkar vxa s sndr_
pPpa cayana kr qnas manahr maala banaakr_
gIvaa m ZaarNa krt jaga m ivaVdvar__
 
  qsa pkar }sa knyaa sandy tja k_
kr ghNa sahP, manarma idvya Aja k_
jaIvana m ZaarNa kr lgaa }sa sarja k__

sSa m, :Sa m saaYa rg, pIita rSg_
ivacaar-pvk paalana jaIvana-rIita kg_
vd-voa kI mayadamaya naIita calg__

 
 

kha gatamaI n, "mrI yah BalaI knyaa_
banakr Zam-pvk patnaI yah ~iPa-tanayaa_
inayama-pvk sga r, Aanand nayaa__

 

kr oBa sklpa dana ka AanandkarI_
kWM samaipta knyaa tmak AiZakarI_
ban Aaja s tma paita A' yah patnaI pyaarI__

 
 

ijasa pkar naairya savda Apan pyaa_
mjPaa m iCpaa rS, AaBPaNa saa_
h saBaagya srixata }saI Baita }saka __

nah idyaa janma, na }sakI qd`gaataa _
ooava s hI banaI Baagya-vaoa m maataa _
taI inaja qr-oa tm ipya! jaamaataa __"

 
 

pPpa-viP@ kr var-vaZ par Aita mgalakarI_
t Y AaoaIvad saa nar - naarI_
"oantal! h sada isrI maga tmharI__

pae nahI vyavaZaana tmharI jaIvana-gaita m_
lag na k ghNa tmharI pNya-pgaita m_
{dya m samarsataa h, samataa h maita m__