Antarjaala par saaihtya pmaya> kI ivaOama sYalaI

mSya pP#

05.22.2006

 

ttaIya sag - pNaya

12

 

"m Aa gayaa peyaisa!

ctanya h jaaA, sndir na sacaaA_
svaagata kr q#kr, AaA, }Zar AaA_
C kr na paa]gaI, Asamjasa kI Aisa__

mSa s na kh paata, ilaSataI nah paataI_
paakr samaIpa mJ, h vyaY zabarata_
Aba Bla jaaA saiSa! saba lSanaI A' maisa__

pyaar ]k AnBava, ]k Anpama Baava_
vala samaJataa qr, BaaPaa sada naIrva_
hma BaI samaJa jaa, Aba parspar Wpaisa__"

 

Aa ga] gaata m paNa, Atla pairmaaNa_
oana msaka, npa k Atyanta sha__

 

 

ta Ya maZr iJaikya,
ka sa m͙la c@ikya_
npa sahsaa Aagama par,
rh ga Avaak` laikya_

kr naIrvataa Bga, ilay nava ga_
]k saiSa Aa, saarI vaata snaa__

 

 

balaI ipyamvada sakr,
svaagata AitaiYa va! var!
Kya dND r saiSa k,
ijasak caa pema - jvar_

ivaiZavata` kr svaIkar kr sskar_
kr panaa, AaOma m ifr manaBaa__

 
 

hma saBaI cal jaat ,
]kanta ik] jaat _
dna hI spaP@ kh, ja,
mana m ivacaar Aat  _

Aba lkr pB ka naama, kr oBa kama_
trnta sagaa lapaita bana jamaa__
 
   

'saiSa! Aa ]kanta!

sna mrI baata, kh ApanaI baata_
pNaya kr AiBavyaG, k smarNaIya pata_
h na icata qdBanta__

laaja ka taja, raja, k inaNya Aaja_
svay k saiSa! vyaY, na paIa byaaja_
h nah paNaanta!!

mJe tmas pema, tm mJas pema_
k saivaiZa ivavaah, }saI m xma_
h ivaklataa oaanta__

 

iva! histanaapr ka vaasaI, m xai<aya sinak _
oas<a-oaas<a ka hI pjana, krtaa m inak _

 

 

krtaa kay na vd-ivaw&, Zam ka pitaharI _
krtaa ivaovaasa km m, maanava sskarI __
ZarNaI, Zn, Zam, ZamatmaaA, dIna ka rxak_
naIca ratmaaA k Ds, vaana m bana taxak_

ja qTardaiyatva imalaa , mJ rajamaataa s_
qs pN krtaa tana-mana s, DWM na jaga<aataa s__

 

 

svag isaZaa vaIr ipataa, ]kmaa<a p<a maataa ka_
paalana krtaa Aaoa, Zamvata` basa maataa ka__
k rajamaataa na Bd npa Ar na mJam k_
npa Ar m, ]k paNavata` Bd na hmam k__

iknt maa<a saaZaarNa sinak , m Aay rajya ka_
oa-BaG naagairk maa<a , ivaoaala saamajya ka__

 

 

oa mJ paNa s pyaara, vd ka AnyaayaI_
satya sanaatana ss=ita kI hI gla sada Apanaa__
basa Anyaaya, AnaIita, AZam, ApNya oa< m_
dyaa, dana, Zita, xamaa, nyaaya, satya, parma ima<a m__

m maanavataa ka sampaPak, danavataa ka Air _
lailata klaaA ka pemaI , rNa m nar-hir __
raga Ar rNa m jaIvana d mSya paaov _
kBaI na ht Bla Asyata, mana dsa Aova __

 
 

tm Sa AaBaasa Aa, tma janma-janma s mrI_
iksa karNa kI ivaiZa n, hm imalaan m rI__

ivaiZavata` paaiNaghna kr, tmak pairNaya ka ptyaaoaI_
paNa-sahcarI banaa tm, jaIn ka AiBalaaPaI__
Wpa-gNa kI Saana Agama, mayada kI saImaa h_
saba qpamaaA kI BaI maana, savOeP# qpamaa h__
 
  Agar banaa lagaI tma mJak, Apanaa jaIvana saaYaI_
SaiNDta kr ivaovaasa tmhara, nah bangaa zaataI__
   

svag m BaI sSa nah, yaid tma nah h_

   

nak|-tama m, Ak| ka Aalak ibaSa
saaman t, na k oak #h_
lak s sad`gaita nah, yaid tma nah h__

ovasa ka samBaar sahnaa BaI Asa _
spandna ka Baar BaI htaa na sa _
paNa m BaI gaita nah, yaid tma nah h__

nah inamaNa m inamaNa - saa C_
nah inavaNa m inavaNa - saa C_
siP@ m hI C nah, yaid tma nah h__

   

kh dI mn mana kI baata!

ja C kha, na ca AlaIk_
qTar d Aba tma inaBak_
sahmaita d tma nah balaata`_

caah ta kr la svaIkar_
kr la }icCta saca-ivacaar_
A qr-saamaXaI ~iPajaata__

kNvaaOma kI Aatmaa, paNa,
maZr imalana ka d vardana,
d ipy! {dya jalajaata_

ivaiZavata` ivavaah ka kr kaja_
A&iganaI banaaQM Aaja_
mjman! A sarisaja-gaata__"

 

   

yga-yga sicata ginYa mana kI SalaI_
kr saahsa oantalaa y balaI_
"kr posaa mata mJa Aicanaa kI,
gamaisYata AaOma - knyaa BalaI__

 

 
  mJak Bava ka iicata Xaana nah _
Baitaktaa ka BaI Anmaana nah _
sasaairk vyavahar s AnaiBaXaa,
BaivaPya ka BaI k Baana nah __

]k gamabaalaa nagar s DrtaI_
~iPa-Aatmajaa i@la Amar s DrtaI_
m vana m simata inaPpaapa smana-saI,
inamlamanaa Adya Bmar s DrtaI__

 

 
  naya, ivanaya Ar Aivanaya iksak kht _
AXaata mJ AiBanaya iksak kht _
jsaa AnBava krtaI, vsaa khtaI ,
nah jaanataI pNaya iks kht __
ivaidta Aapak mrI  janma - khanaI_
iksa ivaiZa ivaiZa n kI m sga manamaanaI_
m gaaiZa - tanaya - tanayaa maanaI jaataI ,
jananaI mnaka ApsaraA kI ranaI__
 
  jananaI jaIivata , janak OP# jaIivata _
Zamainaya maZya bahtaa qnaka laihta _
ivaDmbanaa pnaripa AnaaYa baalaa ,
saalataI yahI N#a mana k, inata pita __

m ta sacc ipataa mahiP kNva _
ja oa Ar oaantar m AggNya _
ASaND baala bHcaarI ZRvayagaI,
m AiBaBaavak gw savsva vaNya __

 

 
  icar tapaisvanaI saaiZaka gatamaI, ma _
ja saaxaata` kwNaa - mamataa - pitamaa _
baihn Ansyaa, ipyamvada Aaidk,
gw BataaA m Bataa kI gairmaa __
y iBanna - iBanna paadpa Ar lataa_
y Zn - vatsa, mga - oaavak, vana - vainataa_
y ok-saairka, kpata, kiklaa Saga-dla,
parma ima<a ooava - sahcar sairtaa__
 
 

yaid mJa-sama tcC ikoarI tmak Baa!
ctanaa-lak m sapana-saI Ca_
pma, Wpa - jaataa - vaasanaa nah yaid,
mrI Civa banaI tmharI ga - parCa__

vacana mJ pB! saaYa nah Ce>g_
mJa AaOma-knyaa ka na {dya tae>g_
h jaa] playa, Bl riva - oaioa mayada,
mJa Abalaa s pB! kBaI na mSa mae>g__
 
   

sSa ka ]k iban kr ipya!
:Sa ka Agama isanZ mata naa__

kr sSa-sZyaa isanrI,
Barnaa nah Baagya m rI_
kr pbala vga maawta-saa,
kr naa na pg gaita mrI_

sSa kI ]k rioma kr ipya!
:Sa ka pN }n mata naa__

smana s Bar Acala mra,
ola ka krnaa na basra_
sapan sajaa inaoaa-nayana m,
naa nah Saanta savra__

kr nava Aalak AwNa ka_
inaiva AB^aa ZnZa mata naa__

 

   

m pjya ipataa s kr pairNaya-pstaava_
paar lagaa Aapa pNaya kI paavana naava!"

 
 

"mahamaanya mina OP# mahaoaya maha pkIT_
ipy! tmha ipataa ga] krn taIY__
kba tak lag Kyaa bataa sakgaI tma?
ptaIxaa ka yga Kyaa ibataa sakgaI tma?"

 

"laga sakt maasa, vaP BaI laga saktaa_
Aa jaa C idna m, samBava h saktaa_
k nah qpaaya kWMgaI ptaIxaa_
samaya ivakla kr iktanaI hI l parIxaa__"

 
  "nah, nah, ipya! htaa mra {dya AZaIr_
tma ibana rSa na sagaa, ]k inaimaPa k ZaIr_
kr qpaaya snayan! k ta Aivalamba_
mrI jaIvana - tarNaI k ta@-Avalamba__"
bata saca balaI oantalaa, "mahaman!
ivanaya k cala Amba gatamaI s svt!
v k qpaaya Avaoya batalaagaI_
ivaovaasa qicata - paYa hI idSalaagaI_"