Antarjaala par saaihtya pmaya> kI ivaOama sYalaI

mSya pP#

05.02.2006

 

ttaIya sag - pNaya

11

 

ipya sapana kI baata snaa_
tma caah ta saca h jaa]__

 

 

Baava-spaP@taa AiZak h ga,
sahja-ZP@taa AiZak h ga_
kr naa ipya! xamaa maTa k,
yaid AioaP@taa AiZak h ga__

pema - rga ka rgaI sainnapaata-
sama plaapa krtaa jaa]__

 

 

paNa m bana ga h spandna,
jyaita bana ga h nayana kI_
jaIvana m jaIvana bana rmata,
banaI rmyataa m͙ sapana kI__

ijasa pala s Saa tmak
jaaga na paa, nad na Aa]__
 
 

Bal Anagla lag ipy! par,
pa<a saBaI p pa lnaa_
yaid tma BaI h pema-ppaIita,
Wpaisa! Avaoya qTar naa_

k nah naa e m,
Bal tm itala - maa<a na Baa]__

 
 

Atkanta, btka naIrsa,
mra pahlaa pema - pa<a _
hr AnBita vyaG kI saccaI,
m icata ka satya ica<a __

kpata k vaapasa kr naa,
Agar na tmak ca sha]__
 
   

iva! Aaja svaIkar kr_
mrI O&a ka va - dla__

   

nayana s Za Anraga -miT,
inaja laihta s ilaSa maZr  gaIta_
paNa s pjaa kI ijasakI,
pstta krtaa vah ivamala pIta__

 
 

kr AnghIta d, svaI=ta kr_
mrI O&a ka tlasaI - dla__

ijasam tma hI tma Antaih|ta,
y gaIta samaipta tmak_
tma raga, taala, gaita h ijasam,
sgaIta samaipta tmak_

 
  kr la ipya! gaIkar Aaja_
mrI O&a ka ggaa - jala__

 

 

mra mana bjaara
ifrtaa maara maara!

Saja rha vana - vana,
paaPaaNa m jaIvana_
imala na saka Aba tak,
}s ca Apanaapana_

 
 

iknt, na ihmmata hara_
mra mana bjaara_

$laa Aa hr yavana,
qjaa Aa Wpa-vana_
ja ik AtaI maZmaya,
imalaI na inamla icatavana_

 
 

hr qpavana pataJaara_
mra mana bjaara_

Axata pyaar na imalataa,
pNaya-psna na iSalataa_
zaata Bara hr jana - mana,
Sa {dya jalataa_

 
 

jaga vyaapaarI saara_
mra mana bjaara_

tma qjjavala, qjjavalatama,
inamla s inamlatama_
tma Aalak - ioaSaa h,
na gayaa ik>icata tama_

 
 

hr sakla iZayaara_
mra mana bjaara_

jaIvana - jyaita jalaaA,
mJ pkaoa idSaaA_
m maw - s mana m,
ipya! maZmaasa sajaaA_

 
  paa pyaar tmhara_
mra mana bjaara_
 

Agar sak pyaar, tmhara
hgaa Aita qpakar_
mJ AnyaYaa onya saoa ,
saara hI ssaar__

 

jyaita jalaa d, tma Aaoaa kI,
kr inamla snh_
barsaaA sSaI qr-AvanaI
par, mamatva ka mh_
syaata` lahlaha q Anvr
sapana ka ssaar__

pg paga m gaita Aa jaa]
paNa m h paNa_
qdasaInataa s imala jaa],
mana k icar inavaNa_
SaiNDta ivaovaasa m h,
navajaIvana ka scaar__

 

 

jaIvana m h na ctanaa,
ibaSa nava Aalak_
imal pgaita kI pbala perNaa,
r r hr oak_
{dya-Zara s ima, inaraoaa
ka tama gahna Apaar__

 

 

pNya pNaya kI pYama pai<aka,
plak - plak pa DalaI_
k>cana kilata kpala par,
Ca bIa kI laalaI__

pna: pna: vaacana krtaI YaI,
rmaicata htaI YaI_
Baava kI ivavalataa s,
maana naBa m qtaI YaI__

Atla pyaasa ikyaa, par
ilaSa na sakI k BaI Axar_
balaI kpata s, banZ!
na ilaSa paagaI qTar__

khnaa qnas jaakr, m ta,
svay pema - pyaasaI _
pYama do s banZ! banaI,
qna carNa kI dasaI __

}tanaI baI - baI baat, mJa
Aik>canaa - pita ilaSakr_
banaa idyaa itala k pavta,
Ar bd k saagar__

vyaG na kr paagaI ABaI,
{dya kI maZirma jvaalaa_
l jaaA, krnaa carNa m,
Aipta mrI maalaa__

oa s inakalakr paihnaa,
dI kpata k maalaa_
maana peiPata kr dI, ibanaa
svayvar hI jayamaalaa__

   

Aah! ivaZaataa saI qlaJana!

   

mana-manaisaja ka kay-x<a _
rita ka oaasana ]kC<a _
s ilaS, lSanaI ja _
jaIvana ka yah pYama pa<a __

 
 

sabas jai@la samasyaa mrI_
qnak m Kyaa sambaZana__

ipayaa ilaS ta ihyaa lajaa],
svaamaI ilaS, na ca sha]_
paNanaaYa, ipyatama, qr-vaasaI,
saajana ilaS, hsta wk jaa]__

 
 

'm saba C' ilaSa AYavaa
qn pkaWM khkr 'rajana'__

nay-nay sambaZana rcataI,
ka@-ka@kr ifr-ifr ilaSataI_
AatmarPa kr badla-badla ivaiZa,
pina pa<akna pyaasa krtaI_

 
  Antatagatvaa Oanta_
inawtsaaihta-saI h htaaoa mana__
   

m pa<a nah ilaSa paagaI!

yagyataa nah ilaSa paa,
xamataa hI nah ik kh paa_
Apan Antar kI pIita-paIr,
AiBavyaG nah kr paagaI__

l rha parIxaa catr knta_
lagataa maana Aa gayaa Anta__
saca khtaI saiSa! qna ibana
m ibanaa-mty mar jaagaI__

KvarI knyaa ka pa<akna,
AiBavyaiG pema kI bata ki#na_
jaan Kya nah samaJat v_
lagataa Aba qn na BaagaI__

pa sakt yaid na nayana-BaaPaa,
ta hgaI pN na imalanaaoaa_
AatmanmSaI m janmajaata,
jaIvana-Bar bala na paagaI__

kht-kht bah calaa naIr,
h ga oana sahsaa AZaIr_
h calaI Acta Ajaan hI,
saiSaya BaI San laga ZaIr__

h calaa taapa s tapta gaata,
nayana s irsataa Yaa ptaapa_
ovasa m QPmaa Ar oaIta,
krtaI plaapa, jy sainnapaata__

k saiSa vyajana DulaataI YaI,
samaJaakr ZaIr bZaataI YaI_
paadpa-Cayaa m ila@a qs,
jala iCk cta m laataI YaI__

Aa Ansyaa, ipyamvada,
ja isa& saantvanaapda_
Aakr qpacaar ikyaa trnta,
p=itasYa mgZaa pmada__
balaI, Ansyaa, }saka ta,
qpacaar kgaa parsaI_
Aivalamba svasYa h jaa]gaI,
pItyaahtaa dIz - caawoaI__

qsa d maI bala, }s
hg Amtamaya svata:isa&_
AnyaYaa pema taIxNa }PiZa,
saalg kr-kr paNa iva&__