Antarjaala par saaihtya pmaya> kI ivaOama sYalaI

mSya pP#

02.27.2006

 

ttaIya sag - pNaya

10

 

nah k kh tma-saa jagata` m,
jaanataa _
Wpa kI saTaa tmharI
Anpamyaa maanataa _
savOeP# s=ita ivaZaataa kI!
tmhara Wpa inawpama
inata navaIna Amlaana BaI _

 

 

kr inamaIilata n<a
jaba-jaba m ikyaa krtaa
ipy! dona tmha
yah tmhara Wpa
xaNa-xaNa hI badlataa,
inaSartaa,
inata na] Acarja Bara _

maapa-dND banaa tmhara Wpa
taIna lak sandy ka ipya!

 

  pN pairicata ,
tmhara pyaar paan kI
maZrtama laalasaa
yatna paan ka AsamBava
}sa jagata` m_
iknt,
m BaI magataa kba
ipy! savsva tmas?
maa<a AiBalaaPaa pbala
dona tmhara kr sa_
vah BaI na sakta
Balaa Kyaa svapna m BaI?
svapna m kr
AwNa AZarP# kmala,
ipya! Aa AaBaasa
maana d glaabaI pSirya m
Anyamanask, pYak sarPa-saI,
maana ]k bd m hI
iCna gayaa,
Aa rItaa,
samasta saagar
sandy AiSala yavana ka
ipy! tmhara__
 
   

sampanna samasta gNa s,
tma Anpamya lailataa h_
s ivaovaasa idlaa,
tma ta sajaIva kivataa h__

 
 

ijasa pala Saa Yaa tmak,
tma laga pv pairicata-saI_
basa ga manasa m m,
maadk maZmaya icar smita-saI__

ikta h ga {dya par,
vah mjla mit manahr_
mana k imala ga pNaya kI_
taba s Anamala Zarhr__
 
  sampaiTa imalaI smitaya kI,
AaZaar imalaa jaIvana k_
vaihta paxaI jsaa,
imalaa AaOya mana k__
m baata kr rha Yaa, par
pad A@k-A@k jaat Y_
jy hI imalataI Ya AS,
svar bahk-bahk jaat Y__
 
  m fer - fer  ga ltaa,
v la@ - la@ Aat Y_
sandy - gaP#I m qsa,
tma par hI i@k jaat Y__

carmara - carmara q#ta,
pala - pala par mayada_
ipya! Dla - Dla jaataI Ya,
rh - rh syama - saImaa__

 
  mana krtaa Yaa rh - rh kr,
tmak AinamPa inahaWM_
sampada sakla ovasa kI,
Anacaa tma par vaaWM__

htaa yaid m vaoa m
m samaya na @lan taa_
ipya! tmak Ar svay k,
m ca na ihlan taa__

 
  paNa s pjaa krtaa,
m trI paavanataa kI_
Bar-Bar ltaa ovasa m,
m YaataI inamlataa kI__

kal icata oa m,
kailandI kla-kla krtaI_
mana m mayr sahsaa,
zana mza ka Bma BartaI__

 
  pahl hI pala paNa k,
AaBaasa Aa, ApanaI h_
ijas Sajataa qr-naBa
tma vah maZirma AvanaI h__

sndrtaa kI saImaa,
tma laza ga h saarI_
}saila] p=ita m htaI,
pairlaixata iva=ita BaarI__

 
  iktan hI lak mJaa],
par imalaa na tma - saa k_
sapana ka AaOma lkr,
ctanaa ioaiYala - saI sa__

maadktaa - mjlataa kI,
Axaya - inaiZa sZaamayaI h_
saaoya na jaga m ijasaka,
saI laavaNyamayaI h__

 
  dasa Wpa Wpak,
qpamaa oaIoa Jkata_
saarI hI oabd - oaiGya,
gNa - gaayana m Yak jaata__

}cCa htaI Apalak,
tJak hI inatya inahaWM_
trI mjla ismaita par, inata
sa-sa tana-mana-Zana vaaWM__

 
  gahrI JaIla manarma
AakPNa kI, nayana m_
sZaa basaI Axaya - saI,
Wpaisa! t vacana m__

pataa gw Baar AZar par,
jaba vacana balataI h tma_
jaba A@k-A@k oabd ka
samBaar talataI h tma__

 
  gIvaa m laixata htaa,
Zvaina ka m͙ inastaarNa_
mana k - ltaa ,
tra mahk qccaarNa__

jaba kBaI balataI h tma,
Amta - psna Jart _
OtaaA Antar k,
v Anaayaasa hrt __

 
  sna klarva kiklakN#I,
h jaat Zanya OvaNa _
saca pC ta t svar,
vaaNaI oBaaBarNa __
sna-sna trI m͙ vaaNaI,
oata-oata vaINaa bajata_
m͙ svar m kla raigainaya,
Aivakla +Ia krta__
 
 

}cCa htaI, pala-pala }sa
svar-lahrI m Sa jaa_
gata-vatmaana-Aagata k,
}sam laya h ibasara__

m nayana n jaba s,
tra dona paayaa _
mana - mawsYalI m m,
maZmaasa qma Aayaa __

 

 

lagataa tJ Sakr,
h ga] Zanya lacana_
paa ga] pNya fla saa,
y ga, A jaIvana - jana!

tJam Kyaa sammahna ,
m samaJa nah paataa _
irya caahtaa ijatanaI,
qtanaa samaIpa Aataa __

 

 

pitacCayaa ptyPaa ,
pitaibamba yaaimanaI tra_
tra hI Wpa idSaataa,
idvasaanta Anpa savra__

t hI svar snataa ,
sairtaaA kI kla-kla m_
saagar kI vaIica-raioa m,
maawta kI gaita Aivarla m__

 

 

imala jaaA ]k baar ta,
icar sapanaa saca h jaa]_
saara sSa saba lak k,
Wpaisa! Apanaa h jaa]__

saI h tma!
san taI h na jaagan_
svay na C taI h mJak
Ar na ta mJ magan_
sandy-saamajya ipy!
}tanaa ivaoaala,
vyaapak,
ivastta
hta na iP@gata hI
mJak saImaa ijasakI_

 

 

yavana ka BaNDar,
Agamya,
Apaar
ik mlyakna hI samBava
nah ijasaka_

}cCa bana sa naagairk
ipy! tmha Wpa-rajya ka
{dya-raP ka_
ipy! rmya Civa ka  hI inata
paa m dona-laaBa
inarntar
inayaimata A' sYaayaI Wpa s_

 

  par pairicata ,
samBavata: }sa yagya nah
bana paa paita yaa AiZapaita
mahk sandy-rajya ka
Axaya yavana-saamajya ka_

k baata nah;
yaacak hI banaa rgaa,
AYavaa
kr pma-saaZanaa
Admya saaZak banaa rgaa_
Aaoaa ka sambala l,
kWM ptaIxaa pita pala_
kBaI pN hgaI
mrI BaI ivanaya-yaacanaa_

satata` saaZanaa,
maZr kamanaa__