Antarjaala par saaihtya pmaya> kI ivaOama sYalaI

mSya pP#

02.08.2006

 

ttaIya sag - pNaya

8

 

"saiSa-rxaa t blaayaa tman, Aayaa,
h gayaa kay, mata pC npa-ik>kr _

saaZaarNa-saa sinak , jana-rxaa ihta,
Aipta m pana, lak-Ancar __

jaba tak pwvoaI Pyanta ka oaasana ,
taba tak sada srixata yah srbaalaa_
sana Aaoga BaI Aba iPata mana s,
kr sa na dgZa kBaI }sak :Sa-jvaalaa__"

taba ipyamvada n ioaP@acaar inaBaayaa_
paa^a-Azy, saadr ioala par b#ayaa__
samavta Wpa s saban psanna hkr_
svaagata-satkaar ikyaa m͙ svar m khkr__

 

 

"svaagata OaRImaana! tmhara!
AitaiYa va! Civamaana! tmhara!

 

ga ~t Anla imal _
sndr-sndr fUla iSal _
naaca rhI maTa itatailaya,
Pa@pad gaat gaana tmhara__

 

 

hr mSa par psannataa Ca_
hr mana m OaR&a qga Aa_
kr-kr namana nh-naIrajana,
krt sammaana tmhara__

ivanata Baava s Bar-Bar saadr_
OaR&a-smana k Aipta var_
k {dya s svaagata plaikta,
mahavaIr! gNavaana! tmhara__"
 
 

" Zanyavaad, tapaisvanaI! mgala h_
Aita r tmha jaIvana s Aoala h_
mJak Apanaa saaZaarNa svak samaJa,
npa ka AatmaIya jy naBa-baadla h__

   
}sa hirtaambara Zara paavana AaOaRma m,
s rht taapasa Ar tapaisvanaI_
s rhtaI pjaa kP@ yaa sSa m,
jaIvana taI ijanak maailaina-payasvanaI__
 
 

khn k Pyanta raP-AiZanaayak,
par pjaatan<a kI pYaa maanat v_
janataa-janaad|na sacc svak ,
vdanla npa-Zam paalat v__

maanava, danava, vataa, yaxa, raxasa h,
Pyanta iksaI s ca nah Drt _
krt inaja kTvya-Zam ka paalana,
vala inaja AatmaaXaa prI krt __
 
  Pa@`pad ka }tanaa saahsa }n kP@ ,
Pyanta kdaipa na }s sahna kr sakt_
Ata]va samaya par paca npaita-sahcar n,
kr idyaa vahI ja svay npaita BaI krt__"
   

saiSaya n jaba qnak na ca pahcaanaa_
Apanaa paircaya naa na qicata hI jaanaa_
}saila] iCpaayaa Apanaa yaYaaY-paircaya,
Pyanta caaht Yaah satya kI paanaa__

   

rajaa sammSa #rshataI bal_
janataa na kBaI BaI Bd {dya ka Sal_
rajaa ka naama sada s BayakarI ,
rajaa sammSa Ambar-AvanaI Dl__

 
 

kht Y npa ipyamvada-Ansyaa s,
par iP@ lagaI YaI oantalaa-Aanana par_
Yaa ]k candR, sara cakr banaa Yaa,
maZmaasa qBartaa Aataa mSa-kanana par__

pCa Ansyaa s, inaBya inaok h,
"paircaya d ApanaI }sa BalaI hirNaI ka_
ja caa ta jaIvana m saba sSa Bar ,
Kyaa naama bataaA rmyaa var-vaNa ka__"

 
 
 

balaI Ansyaa ivanayapvk, "sina]!
yah camatkar s pN bH-kivataa _
}sa AaOaRma kI paNa-prNaa-AaBaa,
Aacaay kNva kI pNyamayaI ihtaa __

oantalaa oica naama, ipataa kI pyaarI,
kmala kilata klpanaa s BaI kmala_
baaaByantar m paavana srsair-saI,
Axata-kayaa , inaoCla{dyaa inamla__"
 
 

" AiDga QZvtaa, ASND saYak ,
mina i<akaladoa, mgala vtaZaarI _
qna tanjaa qtpanna h ga s,
Aacaay kNva ta baala bHcaarI __

oa Avaoya Analaainala A' Acalaa ka_
}nam oa ixaitaja malayaja capalaa ka_
inaocya hI inaimta vap Anpama taTva s,
laavaNya iknt }nam srtva Atlaa ka__
 

h maanavaI, Wpa ApsaraA-saa_
Ad`Bta Apv sandy parmparaA-saa_
ivaovaasa nah htaa ~iPa kI ihtaa ,
sgama matyamaty iVZaaraA ka__"

snakr Pyanta-pona, Ansyaa balaI_
saccaI za@naa kI ginYa sahja hI SalaI_
npa n jaba snaI janma kI kYaa AnaSaI,
Aaoaa h calaI, BagaI mana kI JalaI__
 

Y ioalaaW Bpaita, Aita maihmaamaiNDta_
YaI SaI ABaI tak oantalaa icataijata_
"Aasana par h AasaIna =paakr BadRe!"
bal, npa saivanaya ioP@acaar -samainvata__

qpaivaP@ oantalaa sacaa-saI_
Aatr qiVgnamanaa-saI zabara-saI_
h AZamSaI midnaI inahar rhI YaI,
midtaa manaisajaahtaa - saI, Alaa-saI__
 
 

b#I YaI kr ivaparIta doaa m Aanana_
basa kBaI-kBaI q#taI YaI pala k icatavana_
AinamPa paaov s satata` inahar r Y,
madnaahta hkr ica<ailaiSata-s rajana`__

 

jaay oantalaa kh na pala m q#kr_
mana-hI-mana ivanaya kr r Y rh-rhkr__

 

"mrI Ar inahar Wpaisa!
xaNa-Bar tana - mana vaar Wpaisa!

{dya imalana ka AiBalaaPaI _
sapana kI ssita pyaasaI _
maZr imalana-za@ $ar Wpaisa!

klapa rhI klpanaa yga s_
Jalak rhI kamanaa ga s_
saca s }n svaar Wpaisa!

yavana ka maZmaasa Amala d_
jaIvana ka }itahasa badla d_
madna-vaaNa mata maar Wpaisa!"

 

] oabd-svar qBaya paxa hI Y naIrva_
l@a jaa rha  Yaa dna ka hI qr-vBava_
Agama Alaikk maZr-Baava q%Ipta ] Y,
dna hI, htaa yaa rh-rhkr AnBava__
 
 

ivaica<a-saa sammahna mana k baZa rha Yaa_
mana syama kI saba saImaa laza rha Yaa_
imalancCaA ka Antar m jvaar jagaa Yaa,
vala ipya-dona hI ga-jaga Baga rha Yaa__

nayana-pYa s pNaya-sr-sairta pvaaihta,
]k-sa samaxa Yaa {dya Jk gayaa_
gamanaagamana maa<a ovasa ka OaRvaNa-gamya Yaa,
mana kI parakaP#a, samaya wk gayaa__

 
  "Ansyaa! Sa Kyaa Aa haya! dna k",
ipyamvada n naIrvataa kI Bga balakr_
dna k hI baZa Aa, ctanya h gay,
Ansyaa balaI, dna s y sa-sakr__
   
   

"Slakr mana kI baata kr,
hma saba jaat __

Bga na h likna, }sa AaOaRma kI mayada_
mahiPya n ijas tyaaga-tapa s baZaa_
Aay! Aayjana pNya-pYa hI Apanaat __

Agar Aa AakiPta ]k-sa pita mana_
ta ivaiZavata` ivavaah kr Dala, saiSa s OaRImana`!
ja syama rSat na sava Ba@k jaat __

ga] ] lapaita gakN taIY k, saiSa-ihta_
krn ]k Amgala gh kI oaainta yaYaicata`_
Amba gatamaI inak@ tm hma l jaat __"

   
}sas pahl npa kht, oantalaa khtaI,
hn lagaa AaOaRma baahr klaahla -
"mata gayand zar vana s, Aa gayaa }Zar k,
gama-gama m macaI BaarI hlacala__
 
 

krtaa sadna k sapaa@, q@ja k r,
fsala k qjaa tataa Ar ftaa_
pao-paxaI saba qsa Baya s Baaga r ,
maca jaataI playa Japa@ mSa ijaZar mataa__"

 

kpa-kpa jaataa iczaa s vana-pantar,
dhla-dhla jaat AbalaaA Antar_
OaRanta-Klaanta-Aa+anta h r vanavaasaI,
vala ]k qpaaya oPa rh gayaa Anantar__
 
  cala! cala! Baaga-d, Apan gh jaaA,
gamavaaisaya, padaitaya inaja paNa bacaaA_
yah AarNya-hista yamaraja-Wpa rSa Aayaa,
baala-v&-yvak-naairya trta iCpa jaaA__

pB-pirta Aa] npa Pyanta vaIr var_
krn ja AaS@ w janapad baahr_
k ivanaya sarpca Aaid ivaiZavata` jaa qnas,
hm bacaay }sa qnmaTa hista ka vaZa kr__"

 
  snaI DugaDugaI, pbala zaPaNaa, naama snaa inaja,
npaita ] ctanya, jagaI kTvya-Baavanaa_
pNaya Ar kTvya maZya kTvya Zam ,
inaNya l trnta, kI AiBavyaG kamanaa__