Antarjaala par saaihtya pmaya> kI ivaOama sYalaI

mSya pP#

11.04.2005

 

ttaIya sag - pNaya

6

 
balaI ipyvada saca, "ipy! hPaA_
d Zanyavaad ivaiZa k mana-mad manaaA_
imalanvaalaa var tmak manacaaha,
svaagata ila] trta tyaar h jaaA__
 

pata: ka svapna satya hkr rhtaa _
tatxaNa AYavaa saptaana m flataa _
kI BaivaPyavaaNaI ja BaI pjya ipataa n,
vah hn vaalaI pN satya lagataa _

 

 

rajayagamaya trI janma-NDlaI_
pN paxa m oica naxa<a maNDlaI_
Aivavaad bangaI rI saiSa! t pa@ranaI_
paa]gaI pN pNaya paita ka rI! pagalaI__

vala saamaXaI hI na bangaI saxama_
sandy-gNa m hI na rgaI Anpama_
ipya p<a ca+vata sama@ bangaa,
gNa gaa]gaa }itahasa savda inaB|ma__"

 
 

sna ipyvada   oabd baailaka balaI_
"mata kr pyaarI saiSa! m saaYa i##laI_
m ]k gama - baalaa, AaOma - knyaa ,
maha gvaar AbaZa baailaka BalaI__

rja k Aakaoa iksa tarh Apanaa]gaa_
jir m s saagar Bar jaa]gaa_
mJa ]k Aicana ka npa varNa kgaa,
sh mJ saa mat Aa]gaa__"

 
 

balaI sa kmalakantaa, "saiSa Kyaa khtaI_
hkr Ainan^ sndrI vYaa Kya DrtaI?
t sakla klaaA, oaas<a m paagata,
pnaripa inaja k Aicanaa N samaJataI?

samaya bata balavaana inaoa oaasak_
ivaiZa lamb haYa, na k baaZak_
inaocaya hI t }itahasa navaIna rcgaI,
h oabd mahamina na kdaipa inarYk__

 
 

Aita oaIz bangaa naoa k yaacak_
bana tra saccaa gNa - sandy qpaasak_
samaJgaa Zanya panaI tJa - saI paakr,
hgaa k xaNa oaIz Baagya - inaNayaak__

ijasa idna k Bpoa }Zar Aa]gaa_
tra sandy AgaaZa Sa paa]gaa_
kr gaa saiSa! svsva samaipta xaNa m,
basa ]k iP@ m tJak Apanaa]gaa__

 
 

trI icatavana m saI oaiG shanaI_
t ]k iP@ m paahna kr paanaI_
mra Antar khtaa saiSa! rh-rhkr
Aivalamba bangaI iksaI oa kI ranaI__"

snat Y npa Pyanta ctanaa - laya s_
Wpaisa kI raya Wpa-sair-maZya ivalaya s_
svsva vaarkr syama jJa rha Yaa,
paNa m palataI paavana pNaya-playa s__

 
 

khtaa Yaa {dya pkar-pkar "snayanaI!
bana jaaA mrI yga-yga }P@ pNaiyanaI_
jaIvana m Ajas<a pNaya-mBa inata $ar,
paNa k kr sgaIta-isaG ipakbayanaI!

khn k k paitnaya parmpara-vaoa_
par Aba tak k Antar m na sakI basa_
kr cka doak-<aya pN na paa santaita,
lagataa psanna mJa par Aba Aaoaa-doa__
 
 

yaacak Aa gayaa Var par t maanaI_
hgaI }ita Aaja pitaxaa kI ranaI_
lagataa Aba manacaaha maIta imalgaa,
m tm banaagaa, inaocaya pa@ranaI__"

npa bnat Y mana m y taanaa-baanaa_
ptyaxa Sakr Ad`Bta oya shanaa_
saamajya Aa Anga ka ga-ga par,
Yaa Sla inayaita ka, v Y maa<a bahanaa__
 
   

Wpaisa! tra qnmG hasa_

tana - mana k - jaataa _
Antartama tak k Baataa _
tra sndrtama vaya - ivakasa__

AwNaaBaa - isaG kpala kilata_
AZar Amta-s<ata lailata_
jaagta kr t Aimata pyaasa__

kmala cana-saI masNa tvacaa_
gaa madna-vd kI ~caa-~caa_
Aamain<ata krtaI yaga-paaoa__

m͙, miG-kmala-saa naaiBa-ND_
kr pdIpta pNayaanala pcaND_
Bartaa jaIvana m navala Aaoa__

   
baalaa ka hasa {dya k plaikta krtaa_
qr m oata-oata ha jaagta krtaa_
balavataI h rhI YaI paircaya - ijaXaasaa,
imalanaaoaaA m Yaa nava ga inaSartaa_
   

krtaI Ya saiSaya qZar, maZr hasa-pairhasa_
Aayaa vah pairicata ihrNa, ivaZ-baalaa paasa_
ivaZ-baalaa paasa, caa@n lagaa carNa k_
baalaa krn lagaI laar Anpa ihrNa k_
Aita mamataa s qs k m BartaI_
bae snh s rh-rhkr baat YaI krtaI__

 
 

sataI ivaZ-baalaa q#I, taw-iscana t_
Aayaa ]k-Bmar balaI, ilay kama ka t_
ilay kama ka t, tyaaga maalataI-mla k_
lagaa zrn rh-rh baalaa-vadna-kmala k_
r h@an ka pina-pina pyaasa YaI krtaI_
Sa vyagtaa qsakI hr saiSa hI YaI sataI__

svapna-dona hI na samBava,
ibana iksaI AaZaar _
svapna saca ht sada,
Aivalamba Aila! iBanasaar __"

 
  lagna sdB m y
bala AnraZaa paI_
"saiSa! tmharI NDlaI m,
lagna m baaZaa baI__
saatav m candR gw,
Zan o+, bZa kI pN iP@_
paa]gaI manavaiCta var,
rajayaga banaa ivaioaP@__
 
  +Ur gh kI iP@ sSa m,
DalataI C ivazna _
}saila] lapaita - {dya,
rhtaa sada qiVgna __
ivazna qpaoamana ihta,
hI ta ga] sama taIY_
paa sak dampatya - sSa,
inaivzna sSa-sami&-kIit__"