Antarjaala par saaihtya pmaya> kI ivaOama sYalaI

mSya pP#

07.06.2005

 

ttaIya sag - pNaya

4

 

kr baalaa ka pairZaana #Ik,
saba jaa b# taw naIc_
sabas hI h@kr ]k Ar,
Wpaisa jaa b#I ga maIc__

 

pCa ipyavda n " Aila!
Kyaa icantana-rta h batalaaA?
Kyaa Baava q# r mana m,
saiSa! hmak BaI ta samaJaaA__"

 

 

Y oabd na v, maZ-vaPNa Yaa,
baalaa ipyavda s balaI_
"Kyaa k, bataa m s,
Apan mana kI baat BalaI__

tmas na rhsya iCpaa k,
tma saba mrI hmajalaI h_
lajjaa AataI khn m,
tma krtaI sada i##laI h__

 
 

ta, sna bataaA mJak saiSa!
Antaih|ta AY, samaya A, fla!
pata: mT m Saa ,
mn ]k ivaica<a sapanaa kla__

rata ]k sapanaa Saa,
svapna m Apanaa Saa_
idSaa, ja kBaI na Saa,
imalaa ja kBaI na paayaa__

 
  ga Y iba gagana m,
maidrtaa zlaI pavana m_
baha Jma rhI Ya,
taark qpavana m_
mn ]k gaIta shanaa
gaayaa, ja kBaI na gaayaa__
 
  iandgaI banaI lhna YaI,
saca k, baI magana YaI_
lagana l na-na - saI,
h rhI hr Zakna YaI_
vyama banakr lha - saa
Avaina s imalan Aayaa__
 
  sama - saa sndr sSad,
naxa<a - gaNa saa jyaitamaana_
gata xapaa qtara mahI par,
svay maana omaana__
iP@ isYar rhtaI na mSa par,
Yaa Apairimata tjavaana_
l Agama qtsaah, maana_
vaIr rsa Yaa mTmaana__
 
  AidR ihmaigair - saa samnnata,
dIpta dIpta lalaa@ Yaa_
oa icata Y zana - s,
idvya Wpa ivara@ Yaa__
ivaPN - ioava - Zan - saI i@la,
oica Ba Vya Ya sahta_
pk@ krta 'rdR' A'
'O>gaar' ka ivadRh Ya__
 
  nayana Y maana mayana
Ayana AiBanava jyaitakPa_
nava inatana nava rsa ,
Aisata AwNa Amala AdPa__
Aatma - garva kI Anpa,
ptaIk qnnata naaisaka_
oay kI, Aday kI
samBanta sabala qpaaisaka__
 
  nava qidta Analoa - s,
AwiNama AZar Amta Ba_
tpta - tiPata, m͙la - ki#na,
=oa, kilata ijanas maZ Ja__
Aisa - saoa iVja }n sama,
ivaiZavata` svaarI nakdar_
kr rh iVgiNata mSaaBaa,
mailana m> rbadar__
 
  vaIrtaa kI, ZaIrtaa kI,
ortaa kI YaI pmaaNa_
banaata vyaiGtva k Aita,
pBaavatpaadk sapaNa__
pP@ Ar bailaP# Y vPa-
vata` balaI vaIr sknZa_
h Sae saaxaata` maana,
svay sammSa vaIr sknd__
 
  oiG oica s<ata Axaya,
Y szar Aajaahn baa_
h sada BayaBaIta ijanas,
oa< - WpaI t - ra__
irp - dmana ihta savda,
Aa+oa ilay pcaND Y_
paIna maIna saoa shan,
vaIr BjadND Y__
 
  Acala A@la ivara@ caa,
AidRpaita - saa vaxa Yaa_
miTmaya hkr Saa,
pawPa pbala ptyaxa Yaa__
oaiG - maindr sabala,
sstamBa - s Y jaan - Vya_
oyna - s, oaa|la s
bala - isanZ - s isYata Y ABaya__
 
  Zy sandy ,
maana manahr gava Y_
ivaova hI ijanam ivanata h,
sЪ Aivacala pava Y__
AaiBajaatya srmya --
AakPk AiSala vyaiGtva Yaa_
Blataa dok sahja kr
do, inaja Aistatva Yaa__
 
  or yaa vah vaIr Yaa Aita,
Wpa Bavya ivara@ Yaa_
m samaJa paa na sinak
Yaa ik vah sama@ Yaa__
ZanPa par sZaana ihta
oar k sajaa, rYa par savaar_
]k mga ka AnsarNa --
krtaa yah Aayaa qdar__
 
  sabala sammahna nayana m,
mayana ka Avataar Yaa_
Jar rha hr iP@ s,
basa pyaar ka ssaar Yaa__
Sa mJak rh gayaa
ivaismata, ivacaar m baha_
rk mra pYa, mJas,
saiSa! ivanaya - pvk kha__