Antarjaala par saaihtya pmaya> kI ivaOama sYalaI

mSya pP#

07.06.2005

 

ttaIya sag - pNaya

4

 

"oata-oata smana ka m͙ paraga,
iksan baZaa vaxa:sYala par?

 

nava rsa Bar Sjana nayana m,
sr-Zan saijjata kr sapana m_
oata-oata naxai<ata jyaita-raga,
iksan saaZaa caxsYala par?

 

 

carNa m gaita Bar sairtaa kI,
}itaOI kr dI kivataa kI_
BaavaanBaava-scaar sakla,
Zar id] srmya vapsYala par__

hr ga Anga-ga jsaa,
rita sk@axa-Sga jsaa_
yah ioarpaad hI Wpa Anpa,
rcaayaa iksan B-sYala par?

 
 

savaga sndrI lalaama,
qsa mahaklaaivad` k pNaama_
svaigk sPamaa saakar sajaI,
}sa matylak oBasYala par__

 

 

sa rhI ~t basantaI_
baailaka ka Wpa rSakr__

sa-Availa Zavala rdavaila,
oB sarisaja-har-saI Aila_

JaktaI taja rdcCd-pa@,
maidr mGavaila manahr__

Jar r pPpa JarJar,
m͙ AZar s hasa banakr_

h rha plaikta pillata,
ismaita-sriBa s jaga caracar__

 

 
baailaka yaixaNaI, ganZava,
Apsara, naaga-ihtaa Kyaa?
iknnarI, Apsara k,
AYavaa yah va-staa Kyaa?

 

 

maanava m saa Atla Wpa,
laavaNya Ar AakPNa h!
samBava hI nah maanavaI m,
}tanaa sandy ivalaxaNa h!!
sandy ApsaraA - saa ,
par ~iPaya - saa tja pSar!
m samaJa nah paataa Aba tak,
s imaiOta idnakr-ihmakr__

 

 

}sa dona s qgataI ,
pina-pina dona kI AiBalaaPaa_
vaasanaa - ivahIna Baava - pirta,
jagataI mana m imalanaaoaa__"