Antarjaala par saaihtya pmaya> kI ivaOama sYalaI

mSya pP#

04.12.2005

 

ttaIya sag - pNaya

1

 

"mana-mahk }sakI wicara=ita
klpanaataIta sndrtaa _
Aivalamba cakI Bar-Barkr,
dRuta d Clag Bartaa __

 

ZartaI par i@kt pava nah,
naBa maZya na pN ivacartaa _
lagataa ik ixaitaja m la@k rha,
bana pavana pavana sga bahtaa __

 

 

pala m htaa Baasamaana,
pala m Aoya h jaataa _
pala m ptaIta htaa samaIpa,
pala m AB^a h jaataa __

oyaama O>ga, tana ihrNyamaya,
vaNnaataIta sndrtaa _
m-mkr mJ Sataa jaba,
mra mana ivacailata krtaa __
 
 

Aa gayaa kh maarIca na pina,
cana-mga ka rSa Wpa wicar_
svacCnd dtaa sarla-va+,
mJaa rha vana-panta-Aijar__

lagataa Aitaoaya BayaBaIta kBaI,
xaNa m inaBak dtaa _
xr-N-Sa hI rh-rhkr
AaS@k -t Ctaa __
 
  lagataa ]k ica<a-jsaa,
yah mga yaa ik pBjana _
naxa<a mgaioara jyaitata,
yaa maayaa-mla inajana __

AvanaI-Ambar maZya ]k,
Aivacala Saa-saI sajaI _
yaa kala-vataa Zan kI,
ptycaa-saI iScaI __

 
 

vaay-sn - saa pbala vga,
Zvaina-gaita ka gav tataa _
lagataa lailata lacana s,
jaba gIvaa mj mataa __

xaNa m }Zar, qZar xaNa m,
xaNa m naBa m, xaNa m B par_
taa mJ cnataI-saI,
mahnaI Dala m mana par__

 
 

Anaigana AaS@ ik] mn,
Aba tak na imalaa mga }sa-jsaa_
h rha sirta Anaayaasa,
mra dixaNa Bja-ga saa?

Antar m hP-pkmpana ,
bah m sSadatrtaa _
saarYaI! samaJa paataa na ca,
ivaiZa kI Kyaa inaihta catrtaa __

 
  Aba nah spha mga-vaZa kI,
}cCa, }sak qpalabZa kWM_
rSa Apan sndr qpavana m,
kanana-oaBaa sam& kWM__

mga ta inaimaTa-saa lagataa ,
yah pao Aita Balaa-Baalaa _
AaBaasa h rha mJak,
C Ad`Bta hn vaalaa __"

 
  Pyanta Sae Y rYaaW,
haYa m ZanPa-vaaNa oaiBata_
AakN ptycaa iScaI ,
YaI iP@ laxya par hI indRta__
htaa ptaIta svayamva }ndR,
Pyanta Wpa rSa Sae ]_
saarYaI-Aova-rYa saihta ixaitaja
m, ica<ailaiSata-s jae ]__
 
 

krt Y h Aova Aivarla,
maawta s, maawta-nandna s_
lagataa q rha yaana, hya Y
Aita vyaala valgaa-banZana s__

saarYaI vyasta rYa-caalana m,
YaI iP@ ihrNa par gaI _
haYa m trga-riomaya Ya,
rja kI caadr-saI caI __

 
 

balaa, sna oabd mahIpaita ,
"ja htaa, AcCa htaa _
ja AnBava krt mahamaihma,
mJak BaI AnBava htaa __

yah saaZaarNa vana-jaIva nah,
mga Aita AiBarama ivalaxaNa _
mgala psga ka oBa inaimaTa,
pB! samicata }saka rxaNa __

 
  ZP@taa xamaa h, ta kh ,
Aaoaa mana k Baa]gaa_
lagataa, yah knak-hirNa pB k,
oBa laxya Aaja idSalaa]gaa__

qsa cana-mga n saItaa s,
rzvar ka ivayaga krvaayaa_
Ba@ka rzpaita k vana-vana --
vhI k lka pacaayaa__

 
 

ivaovaasa mJ yah Anpama mga,
C Ad`Bta oya idSaa]gaa_
janma s ibae rama-jaanakI,
k sahsaa imalavaa]gaa__"

"pairhasa mata kr vyaY, saaman
iP@ rSa mga kI gaita par_
pala-pala pairvaitta gaita-ivaiZa par,
qsakI qnnaita par, Avanaita par__
 
 

Sa! Sa! iksa Ar gayaa,
sahsaa ASa s h AJala_
Sa! Sa! vah qZar, vah,
saarYaI! kr AnsarNa Apala__

@a paI vana-poa,
jana-poa-saI samarsataa _
Sa! qsa Ar iksaI ~iPa ka,
paavana AaOaRma-saa lagataa __"

 
 

"iSa]! iSa]! vasZaapaita!
ja AaOaRma m krtaa pvoa_
vahI wicar mga, l Aayaa,
ja Aaja Aapak }sa poa__"

"h! h! yah vahI, Xaaata htaa,
AaOaRma ka mga BalaaBaalaa_
ijasan m Aivacala icata par,
pgaa sammahna Dalaa__

 
 

Saca! Saca! lagaama ksakr,
#hr! #hr! AiZarYa #hr_
kr OaRanta tga k svatan<a,
rYa rk yah ivaOaRama kr__

m svay pacakr jana-sYala par,
vast-isYaita pataa calaagaa_
ja C BaI inayaita dana gaI,
nata oaIoa qs l Aagaa__
 
  m nah caahtaa pataa cal,
qna gamavaaisaya k na loa_
m Pyanta cdRvoaI,
qnaka saoaG jana-ipya naoa__
naindnaI-vaisaP#-gaaiZasta kI,
gaaYaa na caahtaa hranaa_
mra mantavya sadaoaya s,
vala Apanaa ABaIP@ paanaa__
 
 

jaba tak na la@ paa taba tak,
tma satak| saavaZaana rhnaa_
Sla jaa] kh rhsya na yah,
pala-pala par satata` Zyaana rSanaa__

la, rSa ZanPa, tNaIr, ivaioaPa,
qPNaIva, maila A' Alkar_
AaOaRmavaaisaya s ABaIP@,
Antar ka vala o& pyaar__
 
 

paI @a ja snya-glma,
tma rk yah, samaJaa naa_
sta maa<a s hr vtaanta,
mJa tak trnta pacaa naa__"