Antarjaala par saaihtya peimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pa\P#

11.30.2006

 

maZya rai<a srja kI  ZartaI (qTarI naav)
janaa sanaI


            Agar Aapa Apanaa C samaya pPaNarihta svacC Ar oata vaataavarNa me p=ita   krIba ibataanaa caaht , ta yah x<a Aapak inam<aNa taa Aa ptaIta hgaa_ gama idna me yah ka masama AiZak Soagavaar htaa _  }na baflaI hvaaA kI Dk Ar jaae ka Zrapana gama Aat hI kma hn lagataI _ gama idna m ifyaD| Ar pahae k t ] dixaNaI gam hvaaA ka gjarnaa Aanidta kr taa _ }na idnae m 17 ma s 26 jlaa tak inaocaya hI maZya rai<a srja ka samdRR Qpar riomaya ibaSrn ka Ad`Bta oya Saa jaa saktaa _
            12 va oataabdI m qTarI naav laga kafI ZanaI Y_ yah x<a sBaavanaaAe saaYa samasyaaA ka BaI x<a _ yah AYvyavasYaa x<a m Aag ban kafI Avasar _ ijasas AiZakaiZak vyavasaaya Ar q^aga ZZa ka ivakasa Aa _ saamaanyatayaa yah pa=itak Wpa s- maClaI, Sainaja-padaY, tla, gsa kI balataa _ qTarI samdRR s naav Apan spN qtpaadna ka 90 pitaoata tla inayata krtaa _ naavijayana gsa paa}pa laa}nae Vara qTarI samdRRRRR s }>glND, jamnaI, biljayama,Ar sa Bjaa jaataa _ qTarI samdRR ivaova ka sabas baa tla qtpaadk x<a _ yah laga ka jaIvana star qcca _ oxaiNak vyavasYaa m inamna vag s qcca vag tak iva^aalaya kI vyavasYaa kafI AcCI Ar ivaindRR=ta _ yvaa vag ivaovaiva^aalaya kI ioaxaa ila] masa jaat _ svaasYya svaa kI vyavasYaa BaI AcCI _ 2002 save|xaNa Ansaar saamaI BaaPaa balan vaal kI sSyaa 75 pitaoata _ likna ]k hI samaya m qTarI naav vaga=ta Wpa s samasyaaA ka x<a BaI h saktaa _ yah mla inavaaisaya kI sSyaa oaIztaa s kma h rhI _ q^aga-ZZ Ar vyavasaaya Apxaa=ta Wpa s C-C vaga me _ ijasas AaiYk vyavasaaya pairvatna me ki#nataa htaI _ qTarI naav kcc Sainaja padaY inayata x<a s BaI r hn saaYa yah kI AabaadI BaI ivarla _ ijasas qTarI naav m laga kI  rhn kI AvasYaa s srcanaa pBaaivata htaI _ AiZakoa laga ka jaIvana-yaapana saamaaijak srxaa Ar poana par AaZaairta _ yah masama ka pBaava BaI  laga par AiZak pataa _
            maZyarai<a ka srja laga oarIr par kafI PpBaava Dalataa _ gama idna m Aatmahtyaa kI dr AiZak htaI , Ar bata s vyaiKta maanaisak rgaI h jaat _ jaae idna m lagaBaga hmoaa hI Zra htaa ijasas vyaiKta iDpeoana ka ioakar h jaataa _ qTarI naav m k jagahe par zma kr Aand ilayaa jaa saktaa -
            naad|lND fa} ka@I 300 maIla m 500 ik.maI.samdRI iknaa saaYa fElaa Aa _ AiZakoata: AavaasaIya x<a samdR naIc vaal x<a m taYaa skIN dr kI zaai@ya m bas _ naaivk Ar bad }sa ka@I bae oahr _

 bad Ar Aasapaasa
:

1.         samdRI caIla ila] ivaSyaata yah oahr qTarI naav ka poaasainak >dR _ yah ka vaayyaana sghalaya naav ka }klataa baa sgRhalaya _ yah sgRhalaya 1900 svaI AaBa m laga ila] Sala idyaa gayaa_ yah kafI bae Aakar ka _ iVtaIya ivaova y& samaya yah jamna ivaw& snaa kI cakI YaI_ bad naavijayana samdR pnslaa pairyajanaa Aintama Cr par AvaisYata namakIna ifyad ka qTarI pvoaVar _

2.         66.33 iDgI qtarI Axasa par isYata Aak|i@k saik|la ka mSya Baaga bad s 170 iklamaI@r r Ar yah ss=ita, }itahasa, vyavasaaya, vaaiNajya Ar vyaapaar ka x<a _

3.         sal@smna ka ivaova pisa& oaiKtaoaalaI Bvar San laayak , ja 10 maI@r caa s 4-5 maI@r gahra tak San m ivasmayakarI lagataa _ yah par kD maClaI saaYa saa}Y, vlaifoa Ar hailabta, maClaI bataayata maa<aa m imalataI _ yah par 22.7 ikla gRama ka maClaI pakn ka ivaova irkaD| _

4.        bad s 40 ikla maI@r qTar oigaya m pacaIna paapairk stBa _ yah 19 va oataabdI ta ka Sbasrta sYaapatya smaark _

5.      lapagmla gaD|  bad s 8 iklamaI@r qTar , ja >k rD Aar. vaI m isYata _ yah oigaya jaan +ma m jaa sakt _ }sa fam kI sYaapanaa 1651 m Ar yah Saasatar }saila] kI gama idna m Agar masama }jaaata ta laga Bajana ka Aand Sbasrta bagaIc m l sakt _

6.     pBaavaoaalaI naad|lND myijayama ka mSya Bavana pran Bavana m ]k _ ja 1903 m banaa_ yah Ankank vast ja saltna pta }itahasa Ar ss=ita s jI _
        naaivk-naad|lND fa} ka@I ka oahr baf| s mKta samdRI bdrgaah ja ikranaa gvalav oahr (qTarI svaIDena naarbana ka@I ka oahr) ja qccastarIya laha ila] pisa& saaYa yaataayaata Vara Aayaata -inayata s ja _ yah x<a AaiYk Wpa s mSyatayaa Aayaata -inayata D Ar matsayapaaalana par inaBr _
         qTarI naav ka manamahk svaalavaaD| Aak|i@k ka baahrI snaa cakI _ Ar h, yah bafl BaalA ka rajya _ }saila] Aapa saavaZaana r, iksaI BaI xaNa Aapaka saamanaa bafl Baal s h saktaa _ }sa sYaana ka pa=itak oya AakPk _ }saka jagamagaataa Aa bafl naaara laga k Sacataa _ icaTaakPa paha, ifyad Ar ihmanad yah AakPNa ndRR iban _ gama idna m ga-ibag fUla ApanaI Ar inam<aNa t ] ptaIta ht _ snasaana sYaana k BaI y oya AakPk banaa t _ ivasmayakarI Wpa s jaanavar Ar paixaya kI AiZaktaa _
        svaalavaaD| ijasaka AY klD oar _ yah x<a 1194 m M$a gayaa_
        78 iDgRI Axasa par isYata svaalavaaD| ka 60 pitaoata ihssaa ihmanad s Bara , maa<a 6-7 pitaoata Bima hI =iPayagya _ yah ka AYvyavasYaa mSyatayaa kyalaa Sanana par i@ka _ gama idna m jna s Agasta tak taapamaana 0iDgRI  s 10 iDgRI baIca rhtaa Ar baf| ipazala jaataa _ likna yah (caar idna kI cadnaI ifr ZrI rata) vaalaI khavata cairtaaY htaI isatbar s taapamaana pna: jamaan vaalaI isYaita yaaina -10 s -30 iDgRI tak calaa jaataa Ar Zra ka samRajya kayama hn lagataa _ -30 iDgRI js Asamaanya isYaita ka saamanaa krnaa pataa _ }na caar mahIna m ta d mahIn zanaa Zra htaa , yah tak ik idna m BaI roanaI dona nah ht_ likna ]k baata }na DI ZrI rata m naad|na laa@   Sbasrta naaa Sa sakt _ }sa Alaavaa  svaalavaaD| glarI, myijayama, cac, inailayar sn@r itahaisak sYala Ar smaark icanh Sa sakt _ yah bae VIpa m spaItasabagna, naad|qstalnta, baantasayaa, }gayaa Ar ipnsa kalsa frlnD _ svaalavaaD| kI rajaZaanaI langaribayana ivaiBanna tarh Sla Ar sas=itak Aayajana ka mSyasYala _ yah ]Yli@k hla saaYa svaimaga hla BaI _ svaalavaaD| skI mraYana Apela itama saptaah m oW hkr ma pYama saptaah tak calataI _ spaa}@sabagna mraYana yah jna pYama saptaah m htaa _ sas=itak kay+ma m palar jaaja-janavarI maihn Aintama 4-5 idna m hn vaalaa sgaIta kay+ma , ijasam jaaja, bliyasa Ar blgRasa mSya _ maac pYama saptaah m yah laga sanaifs@ vaIk manaat _ sy kI roanaI Aagamana par laga zar s baahr tarh-tarh Aayajana Ar knsa@| Aaid krt _            

ltana VIpa - jaba ihmakNa ipazalan kgaar par Aa jaataI yaaina jlaa s Agasta m taapamaana 1 iDgRI Aasa -paasa htaa Ar masama shavanaa htaa , yah BmaNa ila] AcCa samaya _ }na idna ltana  sgamarmarI samdRR m maClaI pakn ka Aand q#ayaa jaa saktaa _ ltana VIpa-samh mahasaagar paiocama m Ar Aak|i@k pairiZa 67 s 68 iDgRI samatar _ ltana VIpa me 6000 vaP pahl hI savpYama vyaiKta yah Aa]_ jaIvana-yaapana ila] ioakar krt Ar maClaI pakt Y_ qsa samaya spN ltana vadar Ar sanavar js paZa s izara Yaa Ar }sam hirNa, Baal, jgalaI inDyar, vanaivalaava Ar qdivalaava js jaanavar s Bara paa Yaa_ samdRR saIla Ar vla maClaI s Bara Yaa_ =iPa ka paBava hala me hI 4,000 vaP pahl Aa _ paha kI cai@ya par i@ka baf| bata hI lBaavanaa lagataa _ yah  'kD ifoa' bataayata maa<aa m imalataa _ bakayada maac pRYama oainavaar k kD ifoa idvasa manaayaa jaataa _ kD ifoa ltana Aistatva ka AaZaar _ }na idna ltana me bata saa kay+ma Aayaijata iky jaat _ }sa idna k manaan ka qoya matsayapaalana q^aga }itahasa AEr ss=ita ka samdR Aasa-paasa fElaava  ka rcak vaNna krnaa _ VIpa, patYar Ar paha kI yaa<aa iktanaa sSadayaI yah yaa<aa kr hI jaanaa jaa saktaa _ ltana s baga jaakr yah ka vaaiga sgRhalaya BaI Saa jaa saktaa _
        ltana s vaapasaI me bad pa=itak sandy k inahar sakt _ 67.17 iDgRI qTarI Axasa par isYata bad naad|lND pta kI rajaZaanaI yah s oaasana pbZa scaailata htaa _ 2002 savxaNa Ansaar naad|lND kI janasSyaa p naav  5.2pitaoata _ yah oahr 43,000 inavaaisaya saaYa qtarI naav ka sara sabas baa oahr _ yah oahr AaZinak vyavasYaa s pairpN Ar yah laga saIZ, Soaimajaaja
Ar satkar ipya _