Antarjaala par saaihtya peimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pa\P#

11.28.2006

 

janaa sanaI


janma itaYaI va sYaana-           2Agasta, sardlapaI, ijalaa- saItaamaI, ibahar, Baarta m
ioaxaa-                             snaatakTar(samaajaoaas<a), magaZa ivaovaiva^aalaya, baZagayaa s_
                                     baI.]D.- jamm ivaova ivaovaiva^aalaya, jamm Ar komaIr s

sampRita:                Zaama (naav) m svat<a lSana,  kivataa Ar khanaI panaa-ilaSanaa mana k ivaBar krtaa _ ivaiBanna oa kI saByataa ss=ita Ar Zama qt=P@ pahlA kI jaanakarI me AiBawica, sgaIta snanaa, BmaNa krnaa Ar jalaga ka saainnaZya Baataa _ tarh-tarh vyjana banaanaa AcCa lagataa _ laga s imalanaa taYaa bacca saaYa C samaya ibataakr bacapana m Jaknaa BaI ipya _