Antarjaala par saaihtya peimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pa\P#

01.16.2005

 

taaja kI vaPga#

rcanaa: pBaata maar


      haar> saala pranaI saByataa vaal iksaI oa k maa<a C sa vaP ] [maarta s pahcaana imalan lag ta yakIna maaina] ik vah ivaova Ar maanavataa Anamala Zarhr> m> ]k hgaI_ Baarta s baahr Sasakr yrpa Ar Amirka m> ]ioayaa pay@na ka naama lt hI ja pahlaI tasvaIr qBartaI vah - sgamarmar par qI gayaI kivataa yaanaI Aaga ka taajamahla_  27 isatbar 2004 k sarkarI tar par taajamahla kI 350 va vaPga# manaayaI jaa rhI it itahaisak taqya yah ik taaja ka janma 1643 m> Aa Yaa_ ]k saI }maarta ijas banan m> vaPa lagaa h, qsaka ]k Saasa janma idna bataanaa ta hasyaaspad hI hgaa it Baarta Ar qTar poa kI sarkar ik pma kI }sa sabas baI Ar Bavya AiBavyaiG k marn s bacaan bajaa] $la-nagaa paI@kr ps ba@rn m> lagaI _ k baar ta saa lagataa ik taaja kb m> sa rhI maillaka-]- mmataaja Ar gija}staa idna> m> oaoaah-]-Aalama k jaan vaal idstaana baadoaah kI kb m> sayaI Aatmaa SaI hkr icatkar kr rhI hgaI_ hr xaNa ahr k Jla rha inayaa ka yah saatava Aaocay ]k Ar jah Apan Aistatva ila] jJa rha , vah ]k itahaisak Bma k Bnaat ] sarkar saala Bar ka tamaaoaa krn par tlaI _ mgala baadoaah oaahjah baa m> "baadoaahnaamaa" ilaSanvaal Abla haimad laahrI ilaS ivavarNa Ansaar, sana` 1631 17 isatbar k brhanapr m> psava paIa s mmataaja kI mata 6 mahIn paocaata taajamahla ka inamaNa kay ow hkr 12 vaPa m> Satma Aa_ AYata, taajamahla ka inamaNa kay 1643 ta tak Satma h gayaa Yaa_ }sa taYya kI piP@  ila] taaja mSya Var par lag ]k ioalaalSa ka hvaalaa idyaa jaataa ijasam> taajamahla pra hn ka vaP 1648 }svaI bataayaa gayaa _ }sas Alaga, taaja inamaNa kay ow hn samaya Aagara m> majd ]k gja }itahasakar vainyar bataa] gay }itahasa taYaa "gaaDe|na Af paaraDa}ja" lSak jana buKsa mtaaibak, taaja pN hn vaP k 1654 }svaI maanakr Baarta sarkar pitainaiZaya> n ivaoaI Ar oaI pay@k> k AakiPta krn kI mihma dI _ Aba, yah Aapa par ik }sa mah m> pakr 2004-05 "taraPIya taaa vaP" m> Aaga kI Zla qan k macala r yaa nah! Aapa Agar yah saca kr Aagara jaanaa caaht ik iksaI oata pala m> b#kr, sgamarmarI jaailaya> s pma kI kbgaah par sZaa barsaataI cadnaI m> }ok Amar h jaan ka naaara Sa paay>g; ta yah AapakI AZaIrtaa khI jaa]gaI_ Kya>ik }na saba ivapairta vah 1997 yaannaI knsa@| kI tarh }sa baar BaI Sl idla s kvbaalaI, iflma oa Aaid ka pStaa }>taaama _ maha C idna ila] hn vaal Zvaina pPaNa kI vah kna pCtaa jaba karSaana> Z Ar Anya pdPaNa kI maar s aar-aar hkr taaja ka badna ngaa h rha Ar hma saba vaah taaa, vaah taaa kI r@ lagaakr ifr samasyaa s bacan ila] otrmg kI tarh ta m> mMh iCpaa lt ! banan paocaata s hI Aba tak vaPa m> taajamahla k mahtvapN qtaar-caava Sa cka _ taaja kI qTarjaIivataa C vaPa par naar Daila]:

1652                        taajamahla gbad Ar glarI m> ] irsaava k mgala sama@ oaahjah Ar mmataaja p<a Agajba Vara bd krvaayaa gayaa_

1719                         AjamaIwla qmara sna AlaI Saana n AsYaayaI Wpa s Aaga ikl k kbj m> ilayaa gayaa Ar qsan mmataaja mahla kb s maitaya> ka har  h@ayaa gayaa_

1784                        Aaga Aasapaasa jaa@> n }sa Anamala }maarta pairsar m> qtpaata macaayaa Ar cadI ka banaa drvaaa> k q#a kr l ga]_

1803                        laD| lk isapaaihya> n taaja m> lag Al=ta iBaiTa ica<a taYaa mahtvapN paI<aa ra patYar> paccaIkarI k qtaara gayaa_

1833                        laD| ivailayama b>i@k n taaja k Satma kr qsa sgamarmar taYaa Anya kImataI patYar> k ldna m> balaI lagaakr bcan kI tyaarI kI_ it qsan saI hI ]k Anya inalaamaI Asafla hn par yajanaa k tyaagaa_

1997                        taaja pairsar m> Aayaijata sgaItakar yaannaI knsa@| calat taajamahla sgamarmar k nksaana pacaa_

 

2003                       qTar poa kI tatkalaIna maayaavataI sarkar n 175 kr kI "taaja irja kirDr" pairyajanaa k mjrI dI ijasam> taaja pairsar Aasapaasa oaipga mala Ar manajana >dR banaan ka pstaava Yaa_ syaga s }sa pairyajanaa ka ta Aa_

 

ihndstaana, farsa, tk ]v yrpaIya vaastkar> taYaa 20000 s jyaada maar> AYak pairOma s sgamarmar, laala patYar Ar Anya bamlya rtna> s banaayaI ga }maarta k 1983 m> ynsk Vara ivaova Zarhr kI scaI m> oaaimala ikyaa gayaa_ payavarNaivad`> n sYaanaIya q^aga> s h rhI pPaNa s taaja k hn vaalaI Sata pita Aagaah ikyaa _ maYra ka tlaoaZak karSanaa, Aaga paasa isYata 10 mgaavaa@ d ibajalaIzar, 250 s jyaada Zaat galaan karSaan, lav oi@ga yaaD|, sYaanaIya camaa q^aga taYaa oahr ma@r vaahna> s inaklan vaalaI hainakark gs> taajamahla sgamarmar par Apanaa PpBaava Dala rhI _ kabna Da}AKsaa}D Ar salfr Da}AKsaa}D jsaI gs> iksa pkar xaya krtaI , }sapar Yaa naar Dal>:

kabna Da}AKsaa}D Vara sgamarmar ka xaya:

 

 

saaZaarNa taapa+ma par kabna Da}AKsaa}D gsa paanaI m> zlakr ]k kmajar Ar AsYaayaI kabainak Amla banaataa _ sgamarmar kabainak Amla saaYa pitai+yaa kr ilsayama baa}kaban@ banaataa ja paanaI m> AtyaiZak zlanaoaIla _ gam krn yaa lb samaya tak rhn baad ilsayama baa}kaban@ @kr ilsayama kaban@ ka Apaxpa taa Ar }sa pkar sgamarmar ka inatar xaya htaa rhtaa _

salfr Da}AKsaa}D Vara sgamarmar ka xaya:

kabna Da}AKsaa}D kI tarh hI vaaymDlaIya salfr Da}AKsaa}D BaI jala m> zlanaoaIla gsa ja salFyrsa Amla banaataa _ salFyrsa Amla sgamarmar s pitai+yaa kr AzlanaoaIla ilsayama salfa@ banaataa ja jyaada namaI Ar salfr Da}AKsaa}D saaYa imalakr zlanaoaIla ilsayama baa}salfa}@ banaataa _

 

payavarNa m> qpaisYata salfr Da}AKsaa}D namaI saaYa syaga kr salaFyrsa ]v salFyirk Amla banaataa , ja dRva kI C@I-C@I bd> Wpa m> hvaa m> qpaisYata rhtaa Ar sgamarmar taYaa Anya patYar kI mitya> yaa smaark> ka xaya krtaI _
     
saa nah ik payavarNaIya pPaNa s taaja k hnvaalaI nksaana pita hmaarI ctanaa kI k kmaI _ 1984 ]sa vardrajana irpa@| baad Baarta spIma k@| jaarI Aaoa baad, Aagara m> AtyaiZak pPaNa krn vaalaI }kaya> sYaanaantairta krn s isYaita m> sZaar ] _ sgamarmar kI satah kI Amainayaa zala s safa, bir@a zala (biryama ha}ϖAKsaa}D) ka lpa yaa taaja pairsar Ar }sa Aasapaasa zaasa qgaan js Anya k qpaaya taajamahla srxaNa m> sahayak _ 18.5 laaSa Aagantk> Aagamana s Baarta k pitavaP 7 kr wpay kI Aaya htaI Ar bhtar pbZana Vara }s Ar baayaa jaa saktaa it qsas pahl yah aWrI ik  }sa AiVtaIya Zarhr k bacaan ila] hr sBava qpaaya ikyaa jaa]_ Apan pvja> kI banaayaI }sa Amlya }maarta k bacaan m> hma Asafla rht ta na isaf| Apan bailk maanavataa pita ]k AparaZa hgaa_