Antarjaala par saaihtya peimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pa\P#

04.10.2005

 

Acaanak
nha


pataa nah Kyaa h gayaa mJ Acaanak,
ivaovaasa ka h gayaa ta Acaanak_

na kI mn tJa s baata; par Kya?
par iksaI Ar s BaI na h paa baata; jaan Kya?

iktanaa Asasa Aa mJ, Kyaa bataa tm....
ifr qsa idna jaba tma imal mJ;

mn Apanaa pra saahsa b@r kI tma s baata,
Ar tman saBaI pranaI baat Bla baayaa dstaI ka haYa_

pataa nah Kyaa h gayaa mJ Acaanak,
dsta bana ga] ifr hma Acaanak_