Antarjaala par saaihtya peimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pa\P#

01.16.2005

 

yamata
naIrja i<apaa#I


kla rata k Acaanak
d ch idS Bayaanak 

mn pCa Kyaa Aapa Bta
javaaba imalaa hma yamata  

]k pahn Yaa jaInsa ]k pahn Yaa jaizayaa
kal kal ma ma va lagat Y maaifyaa 

pahl ta m sakpakayaa
ifr Apanaa saahsa j@ayaa 

mn pCa Aapak mJas Kyaa kama paa
va bal cala b@a Bar gayaa tmha paapa ka zaa 

mn Yaa maKSana lagaayaa
paasa paI ckbk k q#ayaa 

pCa iktan ka ck ka@
Kyaa saarI rkma Aapa dna m ba@

va bal imas@r hma yamata ntaa nah
yamalak m k iksaI s zsa ltaa nah 

m balaa y yamalak nah mrI ZartaI maa
Ar y psaa zsa nah Aapa bacca kI ima#a  

y snat hI qnaka paara ca gayaa
mra ta saara isas@ma ibaga gayaa 

qnhn k idyaa m gal m ]k fnda
taba mn ck ikyaa ik m mar gayaa yaa ijanda

mn Apan Aapak mara paayaa
zaI Alaam n taba mJ jagaayaa 

 y ta Yaa ]k sapanaa ta m baca gayaa
 q#kr nahan gayaa ta m isahr gayaa

m ApanaI jaizayaa k yamata kI jaizayaa samaJakr Dr gayaa___