Antarjaala par saaihtya peimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pa\P#

02.06.2005

 

>@I sKsvala samn@ km@I
naIrja i<apaa#I


laikya n ikyaa ivacaarmYana
@krava ka banaayaa mana
ow Aa oavyaapaI Zarnaa pdona 

ivaica<a samasyaa Aa ga Aaja
jaba laikya n q#a

sKsvala samn@ km@I
iSalaaf Aavaaja 

Aba miokla cpa rhnaa Yaa
laikya ka basa vala
}tanaa khnaa Yaa  

}sa  km@I karNa
la hmas Drt
na hm Sat
na ppaja krt  

}sa km@I ka k Wla
samaJa m nahI> Aataa
vala baarh sknD tak hm
San par sa bana jaataa  

A y km@I vaal }tanaI saI
baata Kya nahI> samaJat
ik hma }na lak ilay hI
sajat svart

jaba s yah km@I Aistatva m Aa
jaIvana Aa nark naIrsataa Ca  

hma Bl ApanaI taarI
Bl baa}k kI sr
dnta km@I vaala
Aba nahI> tmharI Sr 

hma  naarI oaiKta
vyaapak Wpa s idSaag

iksaI BaI hala m >@I sKsvala
samn@ km@I banavaag 

Anyaaya Atyaacaar iSalaaf
ibagla bajan lagaa
poaasana ka ishasana
tjaI s ihlan lagaa

naarI oaiKta sgai#ta Sa
poaasana n maanaI har
>@I sKsvala samn@ km@I
kI maga svaIkar 

nayaI km@I banat hI inayama
tjaI s badlan lag
laikya vygya baNa ]k baar ifr
laikya par calan lag 

badlaa masama Sa
laikya Aanand saagar m
gat lagaan laga
]k baar ifr sajaZajakr
paiblak plsa par Aan laga 

Aba iksaI lakI k Saa
ta kma s kma baarh sknD

Sanaa Aa majabrI

hr la ilay
]k galfREnD jaWrI

baa}k calaat samaya
lam@ yaa lakI m s
iksaI ]k s kama calgaa
Ac kmn@sa paasa krn vaal k
Aaioak pitaBaa prskar imalgaa 

nay inayama ta bata
ivastaar s bataagaa
ABaI jaakr C krtaa
nahI> ta C na krn
sa m f>sa jaagaa