Antarjaala par saaihtya peimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pa\P#

02.06.2005

 

AKla da
naIrja i<apaa#I


vs ta ovar kI }sa
siP@ m saba sahI
likna ]k baata hmoaa s
mana k dtaI rhI  

jaba hr kama m khI> na khI>
Akla lagaanaI pa jaataI

ta Akla da bacapana m hI
Kya nahI> inakla AataI  

baIsa saala ka h gayaa
Akla da nahI>
bataan m BaI oam AataI

Ar lagaBaga hr kama m ibanaa

Akla paoaanaI h jaataI  

mJ baI qtsktaa s
Akla da ka }ntajaar
likna saaYa hI mana m
okaA ka gbaar  

mn snaa C laga
Akla da ta inakla AataI
likna prI ijandgaI ibanaa
Akla hI baIta jaataI