Antarjaala par saaihtya peimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pa\P#

04.12.2005

 

AivaPkar
n
aIrja i<apaa#I


 ]k idna Aayaa mana me mae ivacaar
Kyaa haegaa yaid Satma haenae lage AaivaPkar

pvja sae sahP krtae hma }naa papta
haegaa Kyaa yaid  AaivaPkar haenae lagae samaapta

 yahI sacatae sacatae ow Aa p=ita ka ]k An#a Saela
AEar ]k ]k kr haenae lagae AaivaPkar fela 

fela haenae kI sica me pYama AaivaPkar Yaa ASabaar
mana haenae lagaa paoaana kh sae imalgae samaacaar 

Kyaa iktaaba par caa]>gae
 Kyaa AlamaarI m ibaCa]>gae 

 A yaid Satma hae jaagae ASabaar
 taae kh gae hma laeaga ApanaI oaadI ka }iotahar 

Aba na kae tanaava haegaa na kae hbaI
Kyaik Satma hae r lDr AaEr zaI 

iksaI BaI kama ila] kaeee lae@ nah haegaa
AaEr sabasae mlyavaana vast samaya ka kae @ nah haegaa 

nahanaa aja paegaa maailak hae yaa sarvaEn@
 Kyaeik Satma hae r parFyma AaEr iDyaaeEn@ 

 yaid gwtvaakPNa ka inayama maaEna haegaa
 taae pyaar m igarnae vaala ila] ijammaedar kaEna haegaa

fas@ fUD saba Satma hae ga] Aa jamaanaa slaae
haenae lagaI Satma fEoana kI JR#I glaae 

laikya mana m baE# gayaa gama
manaayaa saavjainak maatama 

caeh kI gaa ptaa ka yaid Satma haegaa kama
taae bataI qmar par sae lagaegaI lagaama 

safed baala kae kalaa, kalae caehr kae safed kgae sae
ibanaa naklaI dta laaega sgae sae 

Satae hI Satae Satma ] hiYayaar
k vaela sae@lD vaela KvaalaIfa}D AatkvaadI baeraejagaar 

Satma Aa DIjala paeaela, Adaelanakairya kae nah parvaah
paanaI Dalakr Aba BaI kr r Aatmadah 

svay kae maanava sae Aaidmaanava banatae Sa
 @nae lagaa Yaa mana ivacaar ka dpNa

kr rha Yaa maE> AaivaPkar sammSa
Sd kae AatmasamapNa

taBaI Acaanak pataa calaa
ik Caekr yae saba }Zar 
qZar lafe
jaae Agalaa AaivaPkar Satma hae rha
qsaka naama kpae