Antarjaala par saaihtya peimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pa\P#

12.12.2005

 

ibagabga
mla dahala
(mla npaalaI s Anvaad: md AiZakarI)


ibagabga s ibaSa m sapan
Aistatva m ABaI BaI
m sga gaibaga klpanaa BaI
yajanaa BaI _

m AadmaI pra bHaND
ibagabga s inaimta

laga saaYa fUla vs_
Baavanaa _
saca _
svar _
gaIta _

laga sga gam {dya
camatkairk maistaPk
sabala haYa _

=payaa C r ila] hiYayaar
jama p rSa
Ar saca isYar idmaaga s_

tma shar ibagabga s Baagakr
ifr laga baIca AaAg
ifr qZar na la@n ila]_