Antarjaala par saaihtya p‡eimaya–> kI ivaO‡ama sYalaI

mauSya pa\P#

12.12.2005

 


mîÖla dahala


naama:    mîÖla dahala
janma:    c—<a 21, sšvata` 2022
janmasYaana:    oainaocaØ-5, Jaapaa, n–paala
ioaxaa:    ]ma.]. (ôgˆüaI saaihtya)
p‡kaoana:    1. saImaataIta saImaanta (kivataa sšg‡h)
                2. saaihityak k–s–$u>gaa, maatÍBïima, pallava, samaiP@ Aaid saaihityak pai<akaAƒ mƒ n–paalaI mƒ rcanaa” p‡kaioata
                3. n–paalaI jaala pai<aka "saaihtyasairtaa"mƒ ihndI Anîvaad p‡kaioata
                4. ôgˆüaI jaala pai<aka Quill and Ink (quillandink,netfirms.com) mƒ rcanaa” p‡kaioata

sampaadna:    1. sampaadk, 'saaihityak k–s–$u>gaa' <—maaisak
                2. sampaadk, 'p–naihmaalaya'
(www.penhimalaya.netfirms.com)
                3. sampaadk, 'saaihtyasairtaa'
(www.sahityasarita2061.netfirms.com)
                4. sampaadk,
The little Buddha in Tokyo, (Anthology of Short Stories by Parsò Pradhan, Publisûd from Bangladesh)

Aaba&taa:    1. sšsYaapak AZyaxa, 'saaihtyasšcaar samïh, }@hrI
                  2. sadsya vaaNaI p‡kaoana, ivara@nagar
                3. sadsya, saaihityak pa<akar sšza
                4. sadsya, maaD|na l„gav–ja ]sa–isa]oana, nyïyaak|

pîrskar:     OaRI vaaNaI pîrskar, saImaataIta saImaanta ø ila]

}-m–la:        muÖlup@hotmail.commuÖl.dahal@gmail.com

samp‡ita:    ôgˆüaI ioaxak, ]sa A– ]sa hm¥na maa}nar iva^aalaya, }@hrI, sînasarI, n–paala_

 

 

Ÿ