Antarjaala par saaihtya peimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pa\P#

06.12.2006

 

svaad
BaIPma qptaI
(mla npaalaI s Anvaad: md AiZakarI)


]k haYa m ASabaar ila]
ASa m ma@a caomaa caa]
laa#I kkr
Anavarta saaman s Aat
safed ihmaalaya js v& k
'Sah' js ]k ccala ikoar n
rastaa rkkr pCa
'}tan sab ikZar cal baabaa?' 

samdR jsaI ASa k
ikoar qtsktaa par i@kakr
msrayaa v& chra
va Anaiganata AnBava s galaI
gamBaIr Aavaaja inakalaI
'Axar k nah Bla paayaa m
samaacaar ta C nayaa htaa nah
par Axar ta ht ASabaar m
Axar paasa jaan kI laalasaa s
ASabaar SarId laayaa b@a_'

(Sah - vaPakala m paha m bahnvaalaI vgaoaalaI nadI)