Antarjaala par saaihtya peimaya> kI ivaOama sYalaI

mauSya pa\P#

06.12.2006

 

BaIPma qptaI


naama:                      BaIPma qptaI
janma: 
                    13 maaza 2024 iva+maI
janmasYaana: 
          oainaoca-3, Jaapaa, npaala
ioaxaa:
                    ]ma.]sasaI. (AYoaas<a) ]ma.]. (npaalaI)
pkaioata =itaya:
      yaa<aaka hI YMgaa fUla (inayaa<aa sgh), Aakaoa Sasya Ban nC? (kivataa sgh), naIla paanaI r naIlaa BaavanaahW (inayaa<aa sgh), lahrlahrka AxarhW (inayaa<aa sgh), samdR r Anya kivataahW, svdnaa svarhW

prskar:                 baI.baI.saI. yvaa kivataa qtsava - svata` 2049 - pYama
                           raPIya kivataa mahtsva - svata` 2050 - pYama
                           qTama oaainta prskar - svata` 2055
spita:
                   npaala raP bk, ka#maaD